ENG
Narvafronten, 1944

Østfronten, Narva, 1944. Et av kjøretøyene til oppklaringsavdelingen til Divisjon Nordland.

Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?

Det er flere måter å få tilgang til saker i landssvikarkivet. Her finner du en beskrivelse av hvordan du finner fram.

Landssvikarkivet digitaliseres, og stadig flere saker blir tilgjengelige i Digitalarkivet. Du kan finne dem gjennom personsøk eller de digitaliserte landssviksakene. For mange av sakene må du be om innsyn. En del av sakene må fortsatt studeres på vår lesesal i Oslo. 

Personsøk i Digitalarkivet

Du kan starte med å søke på personnavn i Digitalarkivets register over landssviksaker, søkesiden finnes under “flere søkeinnganger” på Digitalarkivets forside. Av personvernhensyn vil du bare få treff på personer som er født for mer enn 120 år siden.
Dersom sakene er skannet, vil du kunne trykke deg videre til den skannede saken. 

Tilgang til digitaliserte landssviksaker

Digitaliserte landssviksaker finner du i Digitalarkivet, under skanna materiale. 

  • Når du finner en person i personsøket, kan du se om landsvviksaken er skannet eller ikke. 
  • Dersom du ikke finner en direkte lenke, må du merke deg arkivreferansen, og se om du kan finne landssviksaken blant de digitaliserte sakene 
  • Finner du ikke en person i personsøket, kan det likevel være mulig å finne saken blant de digitaliserte landssviksakene
  • Finner du ikke en sak eller person i de digitalserte landssviksakene, kan det likevel være mulig å finne den i personsøket

.

Dersom du ikke finner personen, er saken enten ikke digitalisert, eller personens navn er ikke søkbart av personvernhensyn. Da må du søke om innsyn. Stadig flere saker blir tilgjengelige i Digitalarkivet, men mange saker må fortsatt studeres på vår lesesal i Oslo. 

Slik får du tilgang til sakene på Digitalarkivet 

  1. Logg deg inn på din brukerkonto i Digitalarkivet, eller opprett en brukerkonto.  

  1. Gå til de digitaliserte landssviksakene.

  1. Finn fram til den eller de sakene du ønsker å se ved å finne fram til rett politikammer, og skrolle deg gjennom sakene eller søke i fritekstfeltet. 

  1. Klikk på "Få tilgang" eller "Søk om innsyn" og følg instruksjonene.  Du kan lese om detaljene rundt tilgang på Digitalarkivet. Saker med «første side» kan du gå rett inn på. 

  1. Du kan få tilgang til fem åpne saker om gangen, i en periode på syv dager. 

Søk om innsyn

Dersom du ikke har funnet personene du leter i personsøk eller blant de digitaliserte landssviksakene, kan du søke om innsyn. 
Alle kan be om å få se på landssviksaker. Saker du ønsker å se, må være gjennomgått av Arkivverket og vurdert om de inneholder opplysninger som er taushetsbelagt eller personsensitive. 

Saker som ennå ikke er vurdert: søk om innsyn

For å kunne se saker som ennå ikke er gjennomgått og vurdert, må du be om innsyn. Arkivverket gjennomgår saken og vurderer om saken har opplysninger underlagt taushetsplikt. 

Du vil få svar på om du får innsyn i saken. Inneholder saken taushetsbelagte opplysninger vil du som oftest kunne få tilgang til en sladdet versjon, der enkelte opplysninger er tatt bort. Ønsker du tilgang til opplysninger underlagt taushetsplikt, kan du søke om innsyn som part eller forsker. Forskere kan søke om å få tilgang til et større antall enn fem saker om gangen. 

Saker som er vurdert og med helt eller delvis taushetsplikt: søk om innsyn

Sakene som er publisert på Digitalalarkivet er markert med «Søk om innsyn» 

Saker som er vurdert og ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger: logg inn og åpne i Digitalarkivet

Saker som er vurdert, og som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, er i Digitalarkivet merket med “Få tilgang”. Er du logget inn på din brukerkonto, kan du åpne saken og lese. 
Kun noen få saker er helt åpne og tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. 

Når du er innlogget i Digitalarkivet med din brukerkonto, kan du få tilgang til inntil fem innsynsvurderte saker i løpet av en syv dagers periode. 

Når du har skaffet deg tilgang til fem saker, må du vente og la tilgangen til minst én sak utløpe. Da kan du enten fornye tilgangen til denne saken, eller skaffe deg tilgang til en annen sak. 

Arkivverket har satt denne begrensingen på antall saker, etter en juridisk og etisk vurdering av tilgjengeligheten begrensingen på antall saker sett opp mot risiko for misbruk av opplysninger. Erfaringsmessig er dette et tilstrekkelig antall saker på en gang for de fleste av våre brukere. Har du behov for et større antall saker på en gang, kan du ta kontakt med Arkivverket. 

Alle de 90 000 saksmappene i landssvikarkivet skal skannes og publiseres på Digitalarkivet, innen 2030. Arbeidet er godt i gang og vi publiserer sakene fortløpende. Du vil kunne oppleve redusert tilgjengelighet når sakene digitaliseres. Skanningen skjer systematisk politikammer for politikammer og ikke etter forespørsel. Saker som medførte en dom har høyest prioritet. Du kan følge med på digitaliseringen på arkivverket.no

Digitaliseringen er tidkrevende og de fleste landssviksakene finnes fortsatt bare på papir. Disse sakene må studeres på Arkivverkets lesesal i Oslo. Saker som er under digitalisering vil være utilgjengelige for bruk på lesesalen, i inntil ett år til de er tilgjengelige i Digitalarkivet.
 
Landssviksaker lånes ikke ut til bruk ved andre lesesaler, og henvendelser om å levere kopier vil dessverre bli avvist. Får du tilgang til en landssviksak vil du bli bedt om å kontakte oss på forhånd, slik at materialet er klart til deg når du kommer på lesesalen. 

Saker som tidligere er erklært fritt tilgjengelige kan bestilles til Arkivverkets lesesal i Oslo to dager i forveien. Undersøk i Digitalarkivet eller kontakt oss i god tid før du kommer på lesesalen om saken er fritt tilgjengelig. Dersom du kjenner politikammer, serie og saksnummer for landssviksaken kan du også bestille gjennom Arkivportalen, men av personvernhensyn finner du ingen navn på personer der. 

Kartotek, som Erstatningsdirektoratets register over landssvikanmeldte, enkelte politikamres anmeldelses- eller domskartoteker, NS’ medlemsregistre og Frontkjemper-kartoteket, leveres ikke ut på lesesalen. Kartotekene består av løse kort, og utlån utgjør en risiko for uorden i materialet. Disse kartotekene finnes på Digitalarkivet, men opplysningene kan ikke ligge fritt tilgjengelig på nettet. Du må derfor være innlogget på din brukerkonto på Digitalarkivet og gjøre avtale med Arkivverket om tilgang for å få se materialet. 

Som hovedregel er opplysninger om straffbare forhold under landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig ikke underlagt taushetsplikt, men noen saker kan ha andre sensitive personopplysninger fra etterforskningen. Opplysninger som fremdeles er underlagt taushetsplikt kan være adopsjon, barnevern, tyskerjenter, krigsbarn, sensitive helseopplysninger og andre alvorlige straffbare forhold. 

I noen få landssviksaker vil det ikke bli gitt innsyn i dokumentene som inneholder de taushetsbelagte opplysningene, eventuelt gitt sladdede kopier. I noen svært få tilfeller er de taushetsbelagte opplysningene så sentrale eller gjennomgående i saken, at den blir sperret for bruk i sin helhet fram til 2030.

Bare noen få utvalgte saker er åpent tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. Øvrige saker krever innlogging på brukerkonto eller søknad om innsyn.