ENG
Oljearkivlogo

Forskning - olje og gass

Olje- og gassnæringen er og vil i overskuelig fremtid være landets viktigste bransje. Norsk olje- og gassarkiv har en visjon om å sikre de mest sentrale arkivene fra denne samfunnssektoren for framtiden, både med tanke på forskning og kulturformidling. At denne type arkiv bevares og tilgjengeliggjøres, er avgjørende for å kunne studere den innvirkning næringen har hatt og har på samfunnsutviklingen.

Flere fagfelt innenfor akademia vil etter vårt syn ha stor forsknings- og formidlingsmessig nytte av de arkivene som samles inn fra norsk olje- og gassektor. Mulighetene til forskningsprosjekt er mange. Materialet åpner opp for studier av alt fra plattform- og rørledningskonstruksjoner, migrasjon (arbeidsinnvandring fra USA, Storbritannia, Canada, Frankrike etc.), kulturmøter, språkbruk, organisasjonsutvikling, teknologi, samfunnsviten, arbeidsmiljø og helsemessige forhold, beredskap, samfunnssikkerhet, historie osv. Kort sagt, arkivene speiler alle de aktiviteter som har foregått i selskapene og er autentiske og samtidige kilder til hendelser i nær og fjern fortid.

Vi har i dag ca. 5.000 hyllemeter arkiver fra både offentlige og private aktører og planlegger å øke dette tilfanget betraktelig, ikke minst med arkivmateriale som er skapt digitalt. Alle de store oljeselskapene, leverandørindustrien, arbeidstaker- og bransjeorganisasjonene, foruten de statlige myndighetene er representert i vår bestand. Arkivene omfatter blant annet styredokumenter, komité- og ledermøtereferater/dokumenter, personal- og helsemapper, skade- og ulykkesrapporter, korrespondanse, tekniske dokumenter, tegninger osv. Her ligger grunnlagsmateriale for mange interessante forskningsprosjekter både for veletablerte forskere og studenter.

Vi vil gjerne ha forsknings- og utdanningsinstitusjoner med i et samarbeid.  Eksempler på felles områder for diskusjoner kan være:

  • digitalisering og nettpublisering av primærkilder, prioriteringer
  • hvilke arkivtyper som er særlig forskningsrelevante og derfor bør bevares og tilgjengeliggjøres
  • relevant beskrivelse av arkivene i nettkataloger
  • forenklede prosedyrer for innsyn i taushetsbelagte arkiver
  • stipendordninger

Norsk olje- og gassarkiv er opptatt av å kunne bidra med forskningstilretteleggende arbeid. Vi ønsker derfor å møte representanter fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner for å diskutere disse sakene nærmere. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål eller er interessert i hjelp til forskning.

Dersom du har behov for å studere arkivmateriale utover ordinære åpningstider, kan du gjøre avtale med oss på forhånd.

Våre medarbeidere hjelper deg med å søke i relevante arkiver og veileder deg i hvordan du kan finne frem den informasjon som du leter etter.

Mange av våre arkiver eies av virksomhetene som har deponert dem. Vi formidler da kontakt og hjelper til med å få tillatelse til å studere materialet.

Ved å foreta søk i arkivene, kan du selv skaffe deg et overblikk over hvilke arkiver som er bevart, få et innblikk i hvordan disse er strukturert og finne frem til opplysninger om virksomhetene som har skapt dem. I tillegg kan du bestille aktuelle arkivsaker til lesesal før du kommer.

Ved søk i arkivene kan du også lese skannede originaldokumenter fra flere viktige aktører innenfor norsk olje- og gassektor. Vi har allerede lagt ut mer enn 30.000 sider originaldokumenter på digitalarkivet.

Flytting til Arkivenes Hus

Som forsker er du velkommen til å besøke våre lokaler ved Statsarkivet i Stavanger. Statsarkivet i Stavanger skal i 2017 flytte til Arkivenes Hus på Ullandhaug, sammen med blant andre Interkommunalt arkiv i Rogaland og Stavanger Byarkiv. ​I den forbindelse vil vi måtte stenge lesesal i perioden 22.5. – 31.8.2017. Henvendelser fra publikum vil i flytteperioden bli behandlet i den grad det haster og er mulig å få tilgang til de aktuelle arkivene. Vi håper dette ikke vil skape for stor ulempe, og ser fram til å kunne ønske dere velkommen til Arkivenes Hus fra 1.9.17.