ENG
iStock-lege som ser på skjerm
© Foto: iStock

Oppdag potensialet i Helsearkivregisteret

Stort potensiale for forskning på rusmiddelproblemer og avhengighet i Helsearkivregisteret

I Norge har vi nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, men er forskningsgrunnlaget for disse anbefalingene godt nok?

Lavere forbruk av alkohol og andre rusmider i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst, og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Det er imidlertid behov for mer og bedre forskning.

Pasientjournalene i Helsearkivregisteret vil etter hvert inneholde beskrivelser fra rusomsorgen over en periode på mer enn 100 år. De dokumenterer hvordan behandlingen av ruslidelser har endret seg.

Helsearkivregisteret inneholder per i dag ca. 20 000 unike diagnoser relatert til alkohol og rus, hovedsakelig i perioden 1950–2015. Dataene i Helsearkivregisteret egner seg godt til retrospektive studier, og mulighetene for forskning på rusmiddelproblemer og avhengighet er mange.

Ved å bruke Helsearkivregisteret kan vi svare på viktige spørsmål som:

  • Hvordan skiller alkoholikere seg fra pasienter med andre ruslidelser?
  • Er gjennomsnittlig alder ved død ulik for kvinner og menn med rusrelaterte lidelser? Og hva dør de av?
  • Har kvinner og menn med lik diagnose fått ulik behandling?
  • Hvilke tilleggssykdommer er mest vanlige hos pasienter med rusrelaterte lidelser?
  • Hva kjennetegner de pasientene som har klart å bli rusfrie?
  • Hvordan har sykdomsbildet til rusavhengige endret seg over tid?
  • Hvordan har behandlingen av rusavhengige endret seg over tid?
  • Hvordan skiller rusmisbruk hos yngre seg ut sammenlignet med rusmisbruk hos eldre?

Om Helsearkivregisteret

Norsk helsearkiv i Arkivverket mottar og bevarer alle pasientjournaler fra avdøde pasienter i spesialisthelsetjenesten og gjør dem tilgjengelig primært for forskning. Norsk helsearkiv forvalter Helsearkivregisteret, som er et av Norges sentrale helseregistre. Målet er at det skal være et anerkjent helseregister for ny kunnskap og bedre folkehelse. Per 1. april i år var det 871 000 digitaliserte papirjournaler i registeret

Du finner mer informasjon om Helsearkivregisteret her