ENG
strategi

Strategi 2019-2021

Arkivverket har revidert tidligere strategi for 2017-2019, og ny strategi strekker seg over en ny treårsperiode fra 2019 til 2021. Siden forrige periode er Kulturdepartementets overordnede mål for Arkivverket justert noe, og Arkivverkets strategiske mål er redusert fra ni til fire mål med vesentlige bruker- og samfunnseffekter.

De overordnede målene som Kulturdepartementet har satt for Arkivverkets virksomhet i statsbudsjett og tildelingsbrev samsvarer med hovedmålene i Arkivverkets strategi. I utformingen av de overordnede målene har både departementet og Arkivverket vært opptatt av å definere mål som treffer hele arkivfeltet og som kan være gyldige over en lengre tidshorisont uten behov for vesentlig oppdatering. De overordnede målene ligger til grunn for utformingen av Arkivverkets strategiske mål for den nærmeste treårsperioden.

Strategikart 2019-2021
Strategikart 2019-2021

 

De strategiske målene skal beskrives nærmere, og utdypende tekst vil legges ut så snart som mulig.

Gjeldende strategi vil bli evaluert og justert årlig ved årets utgang, slik at den hele tiden strekker seg over tre år.