ENG
Kart fra Soloer i Hedmark

En dyktig karttegner

“Har dere et gammelt kart?” Dette er et spørsmål vi i arkivverket møter nokså ofte. Men har du noensinne lurt på hvem som tegnet gamle kart?

De tidligste detaljkartene og tegningene i Norge ble laget av dem som hadde størst behov for kart i sin virksomhet, slik som militærvesenet. Eiendomsgrenser fantes før det ble vanlig med skriftlighet, slik at det særlig på landet har vært en tradisjon for fysisk markering av grenser. Mange har en forventning om at det alltid ble nedtegnet og bevart kart over de fleste eiendommer. Når eiendomsgrensene fra 1700-tallet i større grad skulle samles og nedtegnes, fikk de ulike landsdelene såkalte landmålere eller konduktører. En av disse var landmåler Hans Lemmich Juell fra Hedmark, og Statsarkivet i Hamar har bevart omlag 300 kart som kom fra hans hånd for 200 år siden.

Kart fra Soloer i Hedmark

Solør i Hedmark. H. L. Juells konseptlandmålerkart nr. 182 (Området omkring gårdene Eid og Mangnes)

Hans Lemmich Juell ble født i Norge i 1773, samme år som Norges militære oppmåling ble opprettet. Han døde på Vang i Hedmark 22.12.1845. Juell var i militærtjeneste fra 1787, og ansatt i Norges militære oppmåling fra 1795.  Den militære oppmåling ble senere Norges Geografiske oppmåling, nå Statens kartverk. Juell var også konduktør, landmåler, i Hedmarkens amt fra 1803 og han søkte avskjed fra oppmålingen i 1817.

Fra 1805 og utover drev han med kartarbeid i Østfold, Romerike, Odalen og langs Mjøsa. Etter 1814 var han den eneste fast ansatte i «Oppmålingen», men gjorde likevel ikke tjeneste. Dels fordi «Oppmålingen» manglet penger og dels fordi han foretrakk å drive private konduktørforretninger. I en bok om Norges geografiske Opmaaling av C.M. Seue fra 1878 står det at “Han synes at have været en Dyktig detaljør, hvorimod han som Trigonometrist ikke nød synderlig Anseelse hos sine Foresatte”. Det ser ut til at han var dyktigere til å tegne enn til oppmåling.

Juell drev under tiden som landmåler med private kartoppdrag i forbindelse med utskiftninger av eiendom i de søndre delene av Hedmark. Kartsamlingen består av kart fra Juells virksomhet som «privat» konduktør. Kartene er «konseptkart», altså utkastene som ble tegnet på stedet. For utskiftningssaker er det nå jordskifteretten selv som har kartene, men eldre originalkart skal være i Riksarkivet.

De såkalte «Juell-kartene» fra de sørlige delene av Hedmark fylke utgjør en egen samling, og er nå skannet og publisert på digitalarkivet.
 De skannede kartene som ligger på digitalarkivet er også lenket til en detaljert katalog over kartene.

Flere av statsarkivene og Riksarkivet har egne kartsamlinger, men både antall kart og graden av registrering varierer sterkt. Statsarkivet i Hamar har ikke en stor kartsamling, men vi har nå laget et nytt register over kartsamlingen på 1554 kart, slik at du selv kan søke i registeret på digitalarkivet.

Registreringen av kartsamlingen og digital publisering av Juell-kartene er vår gave til folket i anledning Statsarkivet i Hamar sitt 100 års jubileum i 2017.