ENG
BN 90 mt Lovik 11x7,5 - 001a

I 2016 fikk Fredrikstad byarkiv tildelt 150.000 kroner i arkivutviklingsmidler fra Arkivverket for å ordne og formidle arkivet etter Seutelvens verksted. I 2017 er det kommet inn 92 søknader om å sikre denne typen arkiv fra ulike typer privat virksomhet (foto: Byggenummer 90 Lovik, bygd 1965/66, stabelavløp. Fredrikstad byarkiv/Seutelvens Verksteds arkiv/fotograf ukjent).

Søknadsrekord for arkivutviklingsmidler 2017

(Pressemelding 31. oktober 2017): Arkivverket har mottatt hele 122 søknader om arkivutviklingsmidler for 2017. Samlet søknadssum er på over 51 millioner kroner. Se listen over søkere!

Riksarkivaren forvalter prosjekt- og utviklingsmidler som skal styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for denne stønadsordningen er offentlige og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og historiske arkiv.

Regjeringen ved Kulturdepartementet fordelte for 2017 10 millioner kroner til arkivfeltet, noe som innebærer en økning på fire millioner fra 2016. Seks millioner var øremerket tiltak for privatarkiv. Disse midlene skulle brukes til å sikre privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og ulike regioner, og både til bevaring, formidling og digitalisering av arkiv. Alle institusjoner som tar vare på og bevarer privatarkiv kunne søke om tilskudd.

Nytt av året er at museer som bevarer og formidler arkiv også kan søke Riksarkivaren om midler, da denne oppgaven er overført fra Kulturrådet fra og med 2017. Riksarkivaren delte i 2015 ut fire millioner kroner til 15 forskjellige utviklingsprosjekter og i 2016 ble det utdelt seks millioner kroner til 28 prosjekt.

Søknadsfrist for 2017 var 18. oktober. Arkivverket har mottatt hele 122 søknader fra museer, kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, interesseorganisasjoner, med mer. Samlet søknadssum er på over 51 millioner kroner. Søknadsmassen reflekterer at det er økt oppmerksomhet om arkiv som kilder til kunnskap om regional kulturarv og kulturutvikling. Det er stor bredde på det materialet bevaringsinstitusjonene ønsker å sikre for ettertiden, både tematisk, og med hensyn til samfunnssektorer.

– Det er en enorm interesse for både utviklingsprosjekter og konkrete bevaringstiltak i alle deler av landet. Et tydelig trekk er at både museumssektoren og fylkeskommunale/kommunale arkivinstitusjoner i økende grad engasjerer seg i å bevare og formidle arkiv som dokumenterer privat samfunnssektor. Det dreier seg i stor grad om bedrifter og organisasjoner som har hatt stor betydning for næringsliv og kultur, både nasjonalt, regionalt og lokalt, sier fagdirektør Lars Jørgen Sandberg i Arkivverket. 

Totalt er det kommet inn 92 søknader om arkivutviklingsmidler til privatarkivprosjekter. Blant disse kommer 37 av søknadene fra museer og 19 fra kommunale arkivinstitusjoner (KAI). 

Digitalt skapte arkiver

Både kommunale arkivinstitusjoner, enkeltkommuner og samarbeidende kommuner søker midler til å behandle arkiver, og spesielt digital skapte arkiver, i sammenheng med kommunesammenslåing og regionalreform. Det er også interesse for å øke kompetansen på dokumentasjonsforvaltning generelt. Både statlige, kommunale og private virksomheter har søkt om midler til prosjekt som skal sørge for at arkiv i større grad blir sikret, som grunnlag for oppgaveløsning og saksbehandling, som dokumentasjon av forvaltningen, og for innsyn og kontroll.

Vedtak om tilskudd vil etter planen bli gjort i løpet av desember måned.

Se hele søkerlisten som vedlegg. 

Pressemelding på nynorsk som vedlegg