ENG
vest_telemark_museum

Telemark pelsdyralslag sin stand under Dyrsku’n i Seljord i 1966. Fra arkivet etter Dyrsku’n i Seljord/Vest-Telemark Museum.

Pengedryss til pels og politikk

Årets prosjekt-og utviklingsmidler går blant annet til å sikre arkivene etter pelsdyrnæringa i Vest-Telemark og digitale arkiver fra politiske organisasjoner. 

Hvert år deler Arkivverket ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren. 12 millioner kroner er nå fordelt. Det er gitt støtte til 34 prosjekter i ulike deler av landet. Størsteparten av midlene er gitt ulike tiltak for privatarkiv. Det vil si arkiv som er skapt av og dokumenterer privat samfunnssektor: private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner.

Arkivverket har som overordnet mål at nasjonens arkiver skal representere en helhetlig dokumentasjon av samfunn og kultur, og at det er sterke og synlig arkivinstitusjoner og fagmiljøer i alle deler av landet. Årets bevilgning til privatarkiv er et viktig bidrag til dette. Flere bevarte privatarkiv vil kunne publiseres på Digitalarkivet

For offentlig arkiv arbeider Arkivverket målrettet med å få til velfungerende dokumentasjonsforvaltning og effektive metoder for digitalisering og publisering. Arkivverket støtter derfor prosjekt som er nytenkende og tar i bruk ny teknologi innenfor disse områdene.

Hvem har fått støtte? Se oversikt over tildelinger nederst i saken!

Flere digitale privatarkiver må bevares

Arkivverket mottok 59 søknader til privatarkivformål. Den største enkeltsummen på over 1 million kroner går til prosjektet "Fra grasrota til Stortinget - å dokumentere politiske partier i en digital tid", der Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek har gått sammen med Museene i Akershus og Norsk Industriarbeidermuseum for å utvikle metodikk for høsting, sikring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte arkiv fra politiske organisasjoner. Riksarkivaren vil med denne tildelingen signalisere en sterk vilje til å satse på å få bevart digitale privatarkiv.

Regionale bevaringsplaner

Å støtte opp under arbeidet med regionale bevaringsplaner har vært en viktig prioritering i årets tildeling. Det er viktige byggesteiner for å få til et helhetlig og målrettet arbeid med å bevare og gjøre tilgjengelig privatarkiv. Regionreformen gjør at Vestland og Agder vil utarbeide bevaringsplaner for de nye fylkene som trer i kraft fra 1. januar 2020. Troms får støtte for å kunne gå sammen med Finnmark og utvikle arbeidet med privatarkiv regionalt.

Systematisk satsing på bedriftsarkiver 

Av årets tildeling er 2,5 millioner kroner gitt til arbeidet med arkiver etter norsk næringsliv. Bedriftsarkiver er ofte omfattende og komplekse, og krever store ressurser. De utgjør en helt sentral del av vår samfunnsdokumentasjon og er uunnværlige kilder til forståelsen av norsk samfunnsutvikling.

De siste tre årene er det bevilget 2 millioner kroner til en systematisk satsing på sjømatnæringen og norsk bergindustri. Dette er to svært viktige næringer både med hensyn til verdiskaping og det fotavtrykk de setter på det norske samfunn. Arbeidet skjer i et tett samarbeid med næringens aktører. Viktige resultater er allerede oppnådd. Norsk sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv representerer nye strategiske og metodiske grep for å ansvarliggjøre næringene og sikre bedre finansiering og tilgang til arkivene.

Det er gitt støtte til bevaring og digitalisering av Arkiv i Nordland sitt arbeid med Norsk Jernverk AS i Mo i Rana, Raufoss Industrihistoriske samlinger med Raufoss Ammunisjonsfabrikker og Kraftmuseet i Tyssedal som sluttfører et treårig prosjekt med Boliden-arkivet. Dette arkivet vil bli tilgjengelig på Digitalarkivet. Dansearkiver ved Danseinformasjon er et annet treårig prosjekt som går inn i siste prosjektår. Også dansearkivene er digitalisert og vil snart være tilgjengelig for alle på Digitalarkivet.

Digitalisering av sørsamiske stedsnavn 

Språksenteret Gielem Nastedh i Snåsa kommune gis støtte til digitalisering av sørsamiske stedsnavn. Arkivprosjektet er ett viktig bidrag for å bevare dokumentasjon av et svære truet språk, og der digitalisering åpner for revitalisering og bruk av språk i dagliglivet gjennom tilgjengeliggjøring på Kartverkets digitale kart. 

Arkivene etter pelsdyrnæringen viktige

Stiftelsen Vest-Telemark museum har fått støtte til prosjektet; Innsamling, dokumentering og ordning av arkivmateriale fra pelsdyrnæringa i Vest-Telemark. Med den vedtatte nedleggelsen av pelsdyrnæringen i Norge er dette en næring det haster med å kartlegge arkivene etter siden dette er en epoke som er over.

Offentlige arkiv

Nesten tre millioner er bevilget til innsatsområdet for offentlig arkiv. 16 søknader med en samlet søknadssum på 9,6 millioner kroner gjør at det har vært nødvendig å prioritere noen søknader framfor andre som på rent faglig grunnlag også er vurdert som verdifulle og støtteverdige. Samtidig gjenspeiler ikke søknadssummen det reelle behovet for innovasjon i offentlig sektor innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Aktuelle søkere avventer kanskje ny arkivlov og satsningsområde på innbygget arkivering som Arkivverket har igangsatt. Likefullt, Oslo byarkiv mottar støtte til kobling av eiendomsdata i digitaliserte kilder og Bergen byarkiv vil igangsette digital fornyelse for brukerorienterte tjenester i Bergen kommune. 

Totalt kom det inn 75 søknader til årets prosjekt- og utviklingsmidler, med total søknadssum på 30,7 millioner kroner.

For mer informasjon, kontakt:

Sigrun Rasmussen, spesialrådgiver Planlegging og arkitektur, tlf: 97 77 29 59

Anne Aune, fagdirektør Bevaringsvurdering og privatarkiv, tlf: 48 17 68 58