ENG
Espen Sjøvoll foto Vegard Breie

Områdedirektør i Arkivverket frykter et dårligere arkivregelverk uten regulatorisk sandkasse. Foto: Arkivverket/V. Breie.

Ingen nye prosjekter i regulatorisk sandkasse i 2023

Arkivverket vil ikke ta opp nye deltakere i regulatorisk sandkasse i 2023. Vi håper å kunne sette i gang nye søknadsrunder i 2024.

I Arkivverkets og Digitaliseringsdirektoratets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet har det siden oppstarten i 2021 blitt gjennomført flere spennende innovasjonsprosjekter. Sandkassen er en del av Arkivverkets satsing Innebygd arkivering

I år har dessverre ikke Arkivverket ressurser til å ta opp nye prosjekter. Dette betyr ikke at regulatorisk sandkasse legges ned. Målet er å gå i gang med nye søknadsrunder i 2024, men dette forutsetter at vi får midler til satsingen på Innebygd arkivering.

– Vi har gjennomført viktige prosjekter fra vi startet opp, og vi vil bruke dette året på å evaluere sandkassen og se på hva vi har lært så langt, sier områdedirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll. – Vi vil også jobbe med å få tilført midler til å gjennomføre nye piloter i 2024. 

Kan på sikt føre til at dokumentasjon går tapt  

Digitaliseringen av samfunnet utgjør en stor utfordring for hvordan informasjon blir tatt vare på. Allerede i dag går viktig informasjon tapt, og om vi ikke klarer å tenke nytt om hvordan vi tar vare på digitale data, vil dette bli et mye større problem. 

Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet har opprettet regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet som et utviklingstiltak for å møte denne utfordringen. Sandkassen gjør det tryggere for virksomheter å prøve ut nye løsninger og metoder uten å bryte arkivregelverket. 

– Det vi lærer i sandkassen gir oss viktig kunnskap om hvordan regelverket bør utformes for at offentlige virksomheter skal kunne løse sine samfunnsoppdrag, samtidig som de etterlever arkivkravene, sier Espen Sjøvoll. – Nå jobbes det med nytt arkivregelverk. Uten sandkassen er det dessverre meget sannsynlig at vi får et regelverk som fungerer dårligere og at Arkivverket lærer mindre om hvordan arkivdata skapes og forvaltes i en digital tid. I ytterste konsekvens kan manglende innovasjon på arkivområdet føre til at viktig dokumentasjon går tapt.

Fortsetter å jobbe med Innebygd arkivering

Selv om det ikke blir tatt opp nye prosjekter i den regulatoriske sandkassen, vil vi fortsette å jobbe med Innebygd arkivering. Vi har ikke budsjettrammene for å styrke satsingen, men arbeidet med å utvikle nye arkivstandarder går videre for fullt. 

Og offentlige virksomheter som har innovative ideer og prosjekter de har lyst til å sette i gang med, er selvfølgelig fortsatt velkommen til å ta kontakt: – Vi tilbyr fortsatt veiledning og rådgivning til virksomheter som skal i gang med innovasjons- og utviklingsprosjekter, sier Sjøvoll. – Vi kan ikke gi like tett oppfølging som vi gjør i sandkassen, men vi kan bidra med sparring, rådgivning og erfaringsutveksling

Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet 

  • Regulatoriske sandkasser brukes for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (2019). I en regulatorisk sandkasse får virksomheter teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som de får tett oppfølging.   

  • Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet ble opprettet av Digitaliseringsdirektoratet og Arkivverket i 2021. 

  • Sandkassen skal være et utviklingstiltak for å gjøre det tryggere for virksomheter å prøve ut nye løsninger og metoder uten å bryte arkivregelverket.