ENG
Espen Sjøvoll foto V. Breie

Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll skal jobbe med standarder på nye måter. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.

Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden

Arkivverket skal løse utfordringene med å ta vare på informasjon som blir skapt i offentlig sektor i dag. Derfor har vi besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. I stedet vil vi starte opp et mer dynamisk standardarbeid.

– Dagens Noark-standard er fra 2008, det er som en dinosaur å regne i IT-sammenheng, konstaterer Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket. – Digitaliseringen gjør at alt utvikler seg veldig raskt. Det gjør at det er på tide med nytenkning rundt hvordan vi skal bruke standarder som virkemiddel. Hvilket behov har vi og brukerne våre for standardisering i dag?  

Hver dag gjør saksbehandlere i stat og kommune til sammen tusenvis av vedtak og beslutninger som skal bevares for ettertiden. Løsningene for å arkivere er både tidkrevende og tungvinte. Konsekvensen er at det skjer mange feil, mye blir ikke arkivert og viktig dokumentasjon går dermed tapt. Digitalisering av offentlig sektor gir også helt nye måter å jobbe på som ikke lenger passer inn i standarden. Og løsningene for å arkivere er både tidkrevende og tungvinte. Konsekvensen er at det skjer mange feil, mye blir ikke arkivert og viktig dokumentasjon går dermed tapt. Arkivverket har hatt mye kontakt med forvaltningen, de siste årene også i satsingen Innebygd arkivering. Det har gitt oss en god innsikt i utfordringene med å få til god dokumentasjon og arkiv i dagens samfunn.   

Etablerer nytt prosjekt  

Når Arkivverket ikke lenger skal utvikle Noark-standarden, er det fordi vi heller ønsker å bruke tid og ressurser på å finne ut hva som er behovet for standardisering nå. Vi skal jobbe utforskende og samler arbeidet i aktiviteten StandardLab. Dette skal i 2022 bli en arena der vi kan jobbe med å utvikle og forvalte fremtidige standarder. Fram til lansering av StandardLab skal vi bruke tiden på et forprosjekt der vi skal se til andre sektorer og andre land for å se hvordan de jobber med standardisering for å få inspirasjon til hvordan vi skaper den beste mulige arena for standardisering hvor offentlig sektor og leverandørene blir inkludert. 

– Vi vet at noen mener Noark i seg selv ikke er problemet, men at den ikke brukes etter hensikten, sier Sjøvoll. – Men da har vi ikke oppnådd det vi ønsket med standarden, og misforståelser rundt standaden viser at det er et behov for å tenke nytt. Framover vil vi derfor kun gjøre nødvendige feilrettinger på Noark-standarden, og heller satse på å jobbe med standarder på andre måter. 

I StandardLab skal vi jobbe involverende og inkluderende med forvaltningen og private aktører som leverer IT-systemene som vil omfattes av standardiseringsarbeidet. Gjennom involvering skal vi sørge for at vi ikke stiller unødvendige krav, men dekker behovene for god dokumentasjon i en digitalisert forvaltning.

– Gevinsten ved at vi jobber med standardisering på nye måter, er at det skal bli enklere å ta vare på dokumentasjon samtidig som saksbehandlere i offentlig sektor vil kunne bruke mer tid på kjerneoppgavene sine, sier Sjøvoll. – Vi ønsker at de som jobber i forvaltningen ikke skal trenge å bruke tid på arkivering, og da må vi gjøre det så enkelt som mulig. Det er det vi må finne ut av – hvordan kan vi standardisere så det blir så enkelt som mulig å sørge for god arkivering? Vi må gjøre slik at alle slipper å tenke på det, fordi systemene gjør det av seg selv.  

Hva betyr dette for offentlig forvaltning og leverandører av IT-løsninger? Les mer her.

 

Hva er Noark?

  • Noark-standarden (Norsk arkivstandard) inneholder krav til IT-løsninger hvor offentlig sektor lagrer arkiv- og journalføringspliktige dokumenter.  

  • Målet er at vi skal ha tillit til arkivdokumenter over tid, og at vi skal kunne bruke dem og ha tillit til dem etter at systemet de er skapt i er tatt ut av bruk. 

  • Det igjen sikrer at vi får gode arkiver for ettertiden: Vi kan si noe om hva som skjedde, når det skjedde og hvem som besluttet det.