ENG
FORV Hoved BERR0315

Tilsynsrapporter fra STATLIG sektor

Her finner du rapporter fra gjennomførte tilsyn i statlig sektor, inndelt etter fagområde.

Vi publiserer den endelige tilsynsrapporten med pålegg om utbedringer. Rapportene er sortert etter datoen for tilsynet.

Kontakt oss på e-post for innsyn i rapporter fra før 2016. En alfabetisk oversikt over disse ligger nederst på siden.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 16. og 17.03.2011

Arbeidsdepartementet 10.02.2011

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 23., 24. og 31.10.2012

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 12. og 13.03.2013

Finansdepartementet 09.06.2015

Finanstilsynet 19.10.2015

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 06.09.2011

Helse- og omsorgsdepartementet 10.12.2015

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 23. og 25.11.2012

Jernbaneverket 30.06.2010

Justervesenet 17.03.2015

Klima- og miljødepartementet 26.11.2014

Kommunal- og regionaldepartementet 26.04.2013

Kunnskapsdepartementet 07. og 08.12.2009

Landbruks- og matdepartementet 06.10.2010

Mattilsynet 02.11.2010

Miljødirektoratet 10.02.2015

Norsk Polarinstitutt 02.12.2011

Nærings- og fiskeridepartementet 25.02.2015

Samferdselsdepartementet 20. og 21.04.2010

Statens pensjonskasse 22.06.2011

Statens vegvesen/Vegdirektoratet 31.05 og 01.06.2010

Statsbygg 30.11.2011

Utdanningsdirektoratet 10. og 11.12.2009