ENG

Høring: Nye bevaringsbestemmelser for pasientopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester (2018)

Riksarkivaren foreslår nye bestemmelser for bevaring av pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester. Forslaget innebærer at utvalgte pasient- og journalopplysninger skal være tilgjengelig for forskningsformål i all fremtid.

Riksarkivaren sender med dette på høring forslag til nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester. Forslaget til nye bestemmelser vil komplettere og delvis erstatte eksisterende bestemmelser i § 7-29 riksarkivarens forskrift.

Det er utarbeidet flere rapporter som danner grunnlag for Riksarkivarens forslag til nye regler: en kartleggingsrapport som redegjør for hvilke tjenester som skaper pasient- og journalopplysninger og hvilke arkiver som inneholder slike opplysninger, en bevaringsvurdering hvor ulike bevaringskonsepter blir vurdert og en samfunnsøkonomisk analyse der kostnads- og nyttevirkninger ved de ulike bevaringskonseptene blir vurdert.

Riksarkivarens forslag til bestemmelser er utformet med hensikt å bevare utvalgte pasient- og journalopplysninger, slik at de er tilgjengelig for forskningsformål i all fremtid.

Riksarkivaren foreslår at det skal være like bestemmelser for papirskapt arkivmateriale og digitalt skapt arkivmateriale.

Det vises til høringsnotatet for en nærmere beskrivelse av Riksarkivarens forslag.

 

Høringen ble avsluttet 1. mars 2019 og vi arbeider nå med de mottatte høringsinnspillene. Etterarbeidet tar lengre tid enn først antatt, og det er i dag usikkert når forskriften kan iverksettes. Inntil videre gjelder forskrift fra 2014, § 7-29 1a, om at alle pasient- og journalopplysninger bevares inntil det foreligger egne bevarings- og kassasjonsbestemmelser for disse.

 

Last ned sakens dokumenter her

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser

Kartleggingsrapport

Bevaringsvurdering

Samfunnsøkonomisk analyse

 

Høringssvar, pr 4.03.2019

Justisdepartementet - høringssvar

Den Norske Legeforening - høringssvar

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten - høringssvar

Folkehelseinstituttet - høringssvar

Fylkesmannen i Oslo og Viken - høringssvar

Vestfoldarkivet - høringssvar

Direktorat for E-helse - høringssvar

IKA-Troms - høringssvar

IKA-Rogaland - høringssvar

IKA-Østfold - høringssvar

IKA Kongsberg - høringssvar

Stord kommune - høringssvar

Stavanger kommune - høringssvar

Trondheim kommune - høringssvar

Frøya kommune - høringssvar

Oslo kommune - høringssvar

Ås kommune - høringssvar

Helsedirektoratet - høringssvar

Norsk Helsenett - høringssvar

Statens arbeidsmiljøinstitutt - høringssvar

Stiftelsen ASTA - høringssvar

Akershus universitetssykehus - høringssvar

Kommunenes Sentralforbund (KS) - høringssvar

Landbruks- og matdepartementet - høringssvar

Oppland fylkeskommune - høringssvar

Utenriksdepartementet - høringssvar

Universitetet i Oslo - høringssvar

Statistisk sentralbyrå - høringssvar

Statens Legemiddelverk - høringssvar

Datatilsynet - høringssvar

Norsk Arkivråd - høringssvar

Politidirektoratet - høringssvar

Brønnøysundregistrene - høringssvar

Arbeids- og velferdsdirektoratet - høringssvar

Troms fylkeskommune - høringssvar

Bergen kommune - høringssvar

Sogn og Fjordane - høringssvar

Hordaland fylkeskommune - høringssvar