ENG

Høring: Nye bevaringsbestemmelser for pasientopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester (2018)

Riksarkivaren foreslår nye bestemmelser for bevaring av pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester. Forslaget innebærer at utvalgte pasient- og journalopplysninger skal være tilgjengelig for forskningsformål i all fremtid.

Riksarkivaren sender med dette på høring forslag til nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester. Forslaget til nye bestemmelser vil komplettere og delvis erstatte eksisterende bestemmelser i § 7-29 riksarkivarens forskrift.

Det er utarbeidet flere rapporter som danner grunnlag for Riksarkivarens forslag til nye regler: en kartleggingsrapport som redegjør for hvilke tjenester som skaper pasient- og journalopplysninger og hvilke arkiver som inneholder slike opplysninger, en bevaringsvurdering hvor ulike bevaringskonsepter blir vurdert og en samfunnsøkonomisk analyse der kostnads- og nyttevirkninger ved de ulike bevaringskonseptene blir vurdert.

Riksarkivarens forslag til bestemmelser er utformet med hensikt å bevare utvalgte pasient- og journalopplysninger, slik at de er tilgjengelig for forskningsformål i all fremtid.

Riksarkivaren foreslår at det skal være like bestemmelser for papirskapt arkivmateriale og digitalt skapt arkivmateriale.

Det vises til høringsnotatet for en nærmere beskrivelse av Riksarkivarens forslag.

 

Høringsfrist: 1. mars 2019