ENG

Bevaring og kassasjon for statlige arkivskapere

Alle statlige organ må utarbeide forslag til bevaring og kassasjon for sine elektroniske arkiv, registre og fagsystem.

I arkivforskriften § 16 heter det at statlige organ skal utarbeide egne spesifiserte kassasjonsregler for sine fagsaker. Riksarkivaren kan be overordnete organ samordne arbeidet om slike regler, der det er hensiktsmessig.

Før bevarings- og kassasjonsreglene blir satt i verk, skal de godkjennes av Riksarkivaren. Dette skjer i form av et bevarings- og kassasjonsvedtak.

Dersom et statlig organ ikke har godkjente bevarings- og kassasjonsregler, eller ikke har gjennomført kassasjon før avlevering til Arkivverket, kan Arkivverket nekte å ta imot materialet eller kreve refusjon for merutgifter dette medfører.

 

Veileder

Arkivverket har laget en veileder ftil bruk for forvaltningen.

Riksarkivaren har vedtatt generelle bevarings- og kassasjonsregler for egenforvaltningssaker i statlige organ.