ENG
Wenche Myhre

Artisten Wenche Myhre har tatt førerkort og kjøpt bil i februar 1965. Foto: Lasse Klæboe. Arkivreferanse: PA-0797_U_3605_004_043.

Førerkort for motorkjøretøy

Eldre materiale om utstedte førerkort kan finnes i arkivene etter de lokale politikamrene og bilsakkyndige/Biltilsynet, som oppbevares ved statsarkivene.

Hva finnes av dokumentasjon?

Kontroll med motorvognførere ble frem til 1912 utført av amtmannen på landet og politimesteren i byene. Fra 1912 overtok politiet arbeidet med å utstede førerkort og å føre registre over motorvognførere, en oppgave de beholdt frem til den i 1979 ble overtatt av Statens vegvesen Biltilsynet (i årene 1926-1977 kalt Statens bilsakkyndige). Fra 1995 har Statens vegvesens trafikkstasjoner tatt seg av denne oppgaven.

Arkivene etter lokale politikamre og bilsakkyndige/biltilsyn oppbevares ved statsarkivene. I disse arkivene kan det blant annet finnes registre over utstedte førerkort og førerkortregistre. Registrene over utstedte førerkort er protokoller ført kronologisk etter førerkortets utstedelsesdato, og vil typisk inneholde personalia (navn, bosted, fødested, fødselsdato), utstedelsesdato, hvilke typer kjøretøy førerkortet gjelder for m.m. Førerkortregistrene består av registreringskort ordnet etter fødselsdato, og inneholder foruten personalia og opplysninger om førerkortet også bilde av førerkortets innehaver.

Selv om Biltilsynet ikke overtok politiets oppgave med utstedelse av førerkort før i 1979, har eldre materiale ofte blitt overført fra politiarkivene til Biltilsynets arkiver. Materiale fra før 1979 kan derfor være å finne både i både politikamrenes og Biltilsynets arkiver.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Arkivmateriale vedrørende førerkort er ikke digitalisert. For å få tilgang til opplysninger kan du kontakte Arkivverket. For at vi skal kunne finne frem til det riktige materialet trenger vi å vite:

  • Innehavers navn og fødselsdato
  • Hvor/i hvilket distrikt førerkortet ble utstedt
  • Mest mulig presis dato for når førerkortet ble utstedt