ENG

Bidrag

Materiale som omhandler underholdsbidrag finner vi i fylkesmanns- og lensmannsarkivene. Bidragssakene omfatter både barnebidrag og ektefellebidrag.

Oppgaven med fastsettelse og innkreving av bidrag har fra 1. juli 1992 tilhørt NAV.  Det er dit du må henvende deg om du trenger opplysninger fra nyere bidragssaker. Tidligere var det fylkesmannen/amtmannen som hadde oppgaven med å fastsette bidraget, mens bidragsfogden sto for innkrevingen. I distriktene var lensmannen bidragsfogd, i byene var innkrevingen en kommunal oppgave lagt til underfogden.

Hva finnes av dokumentasjon?

I fylkesmannsarkivene finner vi:

  • Kartotektregistre over bidrags- og farskapssaker
  • Saksmapper med svangerskapsmelding, farskapsforelegg eller dom i farskapssak, skilsmissepapirer og diverse korrespondanse
  • Bidragsjournaler
  • De eldste sakene må søkes fram via journalregistrene i det ordinære sakarkivet

I lensmannsarkivene finner vi:

  • Bidragsprotokoller med navn på bidragspliktig og bidragsmottaker, rettsgrunnlag for bidraget, bidragssatser og oversikt over inn- og utbetalinger
  • Saksmapper med farskapsforelegg og korrespondanse vedrørende innkreving og utbetaling
  • Bidragsjournaler

Enkelte trygdekontor har avlevert materiale av nyere dato. Her kan vi finne bidragsmapper sortert på bidragsmottakers fødselsdato.

Se også informasjon om farskapssaker.

Dokumentasjon som finnes andre steder

Normalt avleveres arkiver først når de er 25-30 år gamle. Søker du innsyn i saker av nyere dato må du først kontakte NAV eller det aktuelle fylkesmannsebete.

Arkivmateriale etter underfogdene er kommunalt og vil normalt være avlevert kommunale arkivinstitusjoner. Noen unntak fins likevel, f.eks Oslo og Hamar.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Besøk en lesesal!
Arkivene etter fylkesmenn, lensmenn og trygdekontor er oppbevart ved statsarkivene. Saker som er 100 år eller eldre er fritt tilgjengelige på våre lesesaler. Nyere bidragssaker inneholder gjerne taushetsbelagte opplysninger og må gjennomgås av saksbehandler før de eventuelt kan lånes ut på lesesal. Oversikt over hva som er avlevert Arkivverket finner du på Arkivportalen. Her kan du også bestille arkivmateriale for gjennomsyn på lesesalen.

Trenger du hjelp til å finne dokumentasjon som gjelder deg selv kan du kontakte Arkivverket for oppslag.