Farskap

Har du behov for opplysninger om farskap, kan du en del tilfeller få opplysninger om dette fra materiale i det aktuelle statsarkiv.

I statsarkivene finnes det flere ulike arkiver som kan inneholde opplysninger om farskap. Arkiver etter fylkesmann, lensmann og domstoler kan gi informasjon om farskaps- og bidragssaker, men også arkiver etter sogneprest og helseråd kan inneholde opplysninger.

I Riksarkivet kan arkivene etter Sosialdepartementet og Utenriksdepartementet ha dokumentasjon om farskapssaker.

Hva finnes av dokumentasjon?

I dåpsinnførsler i kirkebøkene, eventuelt i de ikke-kirkelige fødselsregistrene (ført av sognepresten i perioden 1916-1982) kan det finnes opplysninger om fars navn ved fødsel dersom barnets mor har opplyst dette. Det kan også være sendt fødselsmeldinger fra sykehus/jordmødre til helserådene med opplysning om fars navn.

Dersom personen som ved fødselen er oppgitt som far, ikke har erkjent farskap, skal det ha blitt gjennomført en rettssak i tingretten for å fastslå farskapet. Rettssaken ble ført i området hvor barnets mor bodde på det aktuelle tidspunktet.

Dersom farskapet er blitt endret ved dom i etterkant av fødselen, skal dette være rettet i kirkeboka. Dette er imidlertid ikke alltid gjort, og opplysningene i kirkeboka, og særlig i klokkerboka, kan derfor være feilaktige.

I fylkesmannsarkivene kan det finnes mapper på enkeltindivider med opplysninger om fastsettelse og administrasjon av underholdsbidrag, og dermed også navn på oppgitt far. Hvordan denne informasjonen er arkivert varierer fra fylke til fylke.

På landsbygda var det fra 1916 lensmannen som var bidragsfogd og hadde ansvar for innkreving av underholdsbidrag. Lensmannsarkivene har derfor informasjon om hvor mye bidrag som ble betalt og om omstendighetene rundt selve innkrevingen, men det varierer hva som er bevart.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

For å få opplysninger om farskap, kan du ta kontakt med Arkivverket. Oppgi da mors navn på det daværende tidspunkt, mors fødselsdato og bosted og din egen fødselsdato. Dersom du har navn på en mulig far, vennligst oppgi dette også.

Se også informasjon om bidragssaker

Vær oppmerksom på at denne typen arkivmateriale kan inneholde taushetsbelagte opplysninger og at du må søke om innsyn i opplysningene.

Dokumentasjon i andre arkivinstitusjoner

I byene var det underfogdene som hadde i oppgave å innkreve underholdsbidrag. Disse var kommunale, og arkivmateriale derfra vil derfor befinne seg i en kommunal arkivinstitusjon, og du må kontakte den aktuelle kommunen direkte for informasjon. Unntaksvis er materialet etter underfogden oppbevart i statsarkivene.

Det er svært varierende hvor langt fram i tid materiale er avlevert til statsarkivene. Dersom du er ute etter en nyere bidragssak, anbefales det å ta direkte kontakt med den aktuelle fylkesmannen, eller tingretten dersom det har vært ført en farskapssak for retten.