ENG

Separasjon og skilsmisse

Opplysninger om skilsmissesaker finner man hovedsakelig i arkivene etter Justisdepartementet, fylkesmenn/amtmenn og domstolene.

Skilsmisser var sjeldnere før i tiden enn de er i dag. Fra 1790 ser det ut som det er en stor økning i antallet søknader om separasjoner og/eller skilsmisser. Man kunne få skilsmisse enten ved dom eller ved bevilling.

Hvilke opplysninger finner du i skilsmissesaker?

Opplysningene i skilsmissesakene er forskjellige, alt etter når skilsmissen fant sted. I skilsmissesakene finner du opplysninger om:

  • Partenes navn
  • Partenes sivilstand
  • Eventuelle barn
  • Vilkårene for skilsmissen

Skilsmisse ved dom

Før 1797

Før 1797 ble separasjon-og skilsmissesakene behandlet av kirkelig domstol. I 1542 ble det bestemt at stiftsbefalingsmannen sammen med kapitelretten skulle dømme i ekteskapssaker. Bestemmelsen ble senere stadfestet i Kristian 5.s norske lov. Kapitelretten ble ofte omtalt som tamperetten, eller etter hvert, konsistorialretten.

Etter 1797

Ordningen med dom i Kapittelretten ble opphevet ved forordning av 1. desember 1797 og gikk over til de vanlige domstolene.

Separasjon og skilsmisse ved bevilling

Separasjonsbevillinger etter 1800

Fra 1800 fikk amtmannen/fylkesmannen rett til å gi separasjonsbevilling. Amtmannen måtte avlegge såkalt blankettregnskap. Det meste av dette materialet gjelder bevilling om å sitte i uskiftet bo eller konfirmasjon på testamente. Men du kan finne lister og i noen tilfeller også søknader om bevilling.

Skilsmissebevillinger før 1800

Før 1800 ble skilsmisse ved bevilling utstedt av Danske Kanselli. En søknad ”Til Kongen” om bevilling til skilsmisse gikk til Danske Kanselli. Da ble søknaden enten innvilget eller avslått. Formelt var det kongen som avgjorde. Men det var Danske kanselli som fikk søknaden og behandlet den, la den fram for kongen og sendte ut svarbrevet eller kongebrevet.

Skilsmissebevillinger/skilsmissesaker etter 1800

Skilsmissebevillinger eller skilsmissesaker har vært behandlet av ulike kontorer i Justisdepartementet:

1819–1831: Justisdepartementet, Sekretariatet
1831–1855: Justisdepartementet, Sivilkontoret
1855–1920: Justisdepartementet, 1. sivilkontor B
1920–1924: Justisdepartementet, Kontoret for familiesaker F
1925–1960: Justisdepartementet, 3. sivilkontor G
1960–1980: Justisdepartementet, Den administrativ avdeling

Hvordan skilsmissesakene er ordnet

Hver skilsmissesak i Justisdepartementet har sitt eget journalnummer. For å finne fram til sakens nummer, må du lete i journalene fra det tidsrommet skilsmissen fant sted. Journalene inneholder opplysninger om alle innkomne saker ordnet etter journalnummer. Det finnes som regel også alfabetiske avsenderregistre som gjør det enklere å lete.

Det var ofte amtmannen/fylkesmannen som sendte inn saken til departementet. Hvis partene for eksempel bodde i Hurum ved skilsmissen, kan du lete i avsenderregisteret på Buskerud amt/fylke.

Hvordan finne skilsmissesaken du leter etter?  

For å kunne finne en skilsmissesak, bør du vite følgende:

  • Den ene eller begge partenes navn
  • Hvor partene bodde, da skilsmissen fant sted
  • Hvilket år skilsmissen fant sted

Separasjons- og skilsmissesaker inneholder opplysninger om personlige forhold. I enkelte skilsmissesaker i Justisdepartementet kan det finnes opplysninger om for eksempel adopsjon. Disse opplysningene har en sperrefrist på 100 år, andre saker kan ha 60 eller 80 års sperrefrist. Protokoller, journaler og registre som er fritt tilgjengelige må du selv gå gjennom ved en av våre lesesaler. På Arkivportalen kan du bestille aktuelt materiale til bruk på lesesalen. På Riksarkivets lesesal kan du se på protokoller og journaler fra Justisdepartementet. Hvis du vil se på fritt tilgjengelig materiale fra kirkelige domstoler, amtmann og fylkesmann, må du bestille dette materialet til bruk på lesesalen i det statsarkivet der saken oppbevares.

Skilsmissebevillinger før 1800 i Danske kanselli

Kopi av svarbrevene eller kongebrevene bør du kunne finne i Norske registre og Norske tegnelser i arkivet etter Danske kanselli. De inneholder kopi av brevene som Danske kanseli sendte ut i kongens navn i årene 1572–1800. Kongens kopibøker er skannet og tilgjengelige på Digitalarkivet.

Skilsmisseprotokoller og journaler over separasjoner og skilsmisser 

For årene 1892–1924 finnes det egne skilsmisseprotokoller og journaler over separasjoner og skilsmisser. Dette er bøker som kan hjelpe deg til å finne fram til journalnummeret til saken du leter etter.

Det er viktig å vite at skilsmisseprotokollene for 1892–1909 ikke inneholder navn på partene. For å finne fram til skilsmissesaken må du derfor vite når partene er født, hvor de bor, yrke osv. Du kan bruke protokollene på Riksarkivets lesesal.

Register over skilsmissesaker

I arkivet etter Justisdepartementet, 3. sivilkontor G finnes det register til skilsmissesaker for årene ca. 1900/1910–1960. Registeret består av kartotekkort som er alfabetisk ordnet, hovedsakelig på ektemannens etternavn. På kortene henvises det direkte til sakens journalnummer. Registerkortene er ikke tilgjengelige for vanlig bruk på lesesalen. For oppslag i dette registeret, må du derfor kontakte oss. Det samme gjelder også for registre og journaler etter 1960.

Trenger du dokumentasjon på egen skilsmisse?

Da må du først kontakte tingretten eller fylkesmannsembetet som i sin tid utstedte bevillingen. Hvis deres arkiver er avlevert Arkivverket kan du kontakte oss via dette skjemaet.