ENG
FORV_SAMDOK logo

SAMDOK

SAMDOK-prosjektet var Riksarkivarens satsing for å følge opp Stortingsmelding om arkiv (2012-2013). Meldingen beskrev den norske arkivsektoren og de enorme utfordringene som lå der. Riksarkivarens rolle som koordinator for det nasjonale arbeidet ble understreket. Alle de sentrale aktørene i arkivsektoren ble derfor invitert til å delta i prosjektet som pågikk i perioden 2013 - 2017.

Arkivmeldingen pekte spesielt på utfordringer innenfor tre områder:

 • det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor
 • den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse
 • de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn

På denne bakgrunn ble SAMDOK opprettet høsten 2013 som et partnerskap bestående av de sentrale aktørene i arkivsektoren:

 • Arkivverket
 • Kommunearkiv-institusjonene (KAI)
 • KS
 • Arkivforbundet (tidligere Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP)
 • Norsk Arkivråd (NA)
 • Privatarkiv-institusjonene (representert ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)

Formålet var at man i fellesskap skulle prioritere og gjennomføre tiltak på de tre områdene som meldingen pekte på. Det ble opprettet tre delprosjekter:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i eForvaltning

Det ble opprettet delprosjektgrupper med deltakere fra relevante aktører i de respektive sektorene for å styre aktivitetene innen det enkelte delprosjektet. 

Delprosjektgruppene valgte selv (årlig) oppgaver de ønsket å prioritere. Oppgavene ble forelagt Riksantikvaren for godkjønning før oppstart. Det ble som regel opprettet arbeidsgrupper som sørget for gjennomføring.

På de underliggende sidene har vi samlet en del informasjon om SAMDOK-prosjektet og om aktiviteter i de underliggende delprosjektene.

Rapportene som ble produsert er samlet pr delprosjekt. Disse rapportene utgjør leveransen fra SAMDOK, og flere av disse har i ettertid ligget til grunn for Arkivverkets videre strategiske satsinger. Les mer om dette i sluttrapporten fra prosjektet nedenfor.

Innholdet på disse sidene er overført fra prosjektbloggen samdok.com.

Delprosjekt Privatarkiv (PRIV)
Delprosjekt Privatarkiv (PRIV)
Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder. Arkivmeldingen påpeker at privat sektor er klart underrepresentert i forhold til de to andre sektorene.
Delprosjekt Kommunale arkiv (KOMM)
Delprosjekt Kommunale arkiv (KOMM)
Arkivmeldingen legger opp til en styrking av Arkivverkets virksomhet overfor kommunal sektor. Dette skal skje gjennom videreføring og utvidelse av det samarbeidet som allerede er i gang.
Delprosjekt Arkiv i eForvaltning (EFORV)
Delprosjekt Arkiv i eForvaltning (EFORV)
Et fokusområde i samarbeidet med kommunal sektor er arkiv i e-forvaltning. Arkivmeldingen tilla Riksarkivaren en rolle som koordinator og pådriver for dette arbeidet. Et bredt spekter av virkemidler ble tatt i bruk.
Om SAMDOK-prosjektet
Om SAMDOK-prosjektet
SAMDOK var en dugnad. Grunntanken var samarbeid på tvers av hele arkivsektoren, med forpliktende deltakelse fra likeverdige partnere. Målet var å skape felles resultater gjennom direkte påvirkning.
SAMDOK-konferansen
SAMDOK-konferansen
SAMDOK-konferansen ble arrangert årlig fra 2013 til 2017 og etablerte seg som en viktig arena for det norske arkivfeltet. På konferansen møttes deltakere på tvers av forvaltningsgrenser og sektorer rundt temaer knyttet til utvikling av arkivfeltet.