ENG
Flykning  Sverige glade barn

Norske flyktninger i Sverige under andre verdenskrig. Bildet er fra Kumla herregård, Fanaviken utenfor Stockholm som ble stilt til disposisjon for norske kvinner med barn.

Kvinner og barn

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge på 1700-tallet var lav, og dette var særlig fordi det var så mange barn som døde i løpet av det første leveåret. Den høye spedbarnsdødeligheten sank mot slutten av 1700-tallet og spesielt på 1800-tallet.

I 1800 var det å føde utenfor ekteskap forbundet med stor skam. Hundre år tidligere kunne man risikere fengselsstraff om man fødte utenfor ekteskap. Om du i tillegg drepte ditt nyfødte barn, kunne du risikere dødsstraff. Dødsstraff for barnemord var også gjeldende i 1800.

Av husmødrene i byene var det nok arbeiderhusmoren som hadde den tyngste arbeidsplassen. I denne oppgaven vil du bli bedre kjent med boforholdene arbeiderklassen levde under, og hvordan dette må ha påvirket arbeiderhusmorens hverdag.

Interaktivitet består av både artikler og oppgaver innen et bestemt tema.

For å forstå hvordan arbeiderhusmorens hverdag artet seg, er det lurt å sette seg inn i hvordan en typisk arbeiderfamilie bodde og levde. Denne oppgaven kan gjøres for seg, men er også en del av interaktiviteten ovenfor, Arbeiderhusmoren.

Kildene i denne oppgaven er fotografier hentet fra Nanna Brochs privatarkiv.

Nanna Broch var boligkontrollør på Oslos østkant fra 1919 til 1945. Hun jobbet for å bedre bofoholdene for barna og husmødrene i arbeiderboligene. Denne artikkelen gir deg et innblikk i Nannas liv og engasjement for de fattige husmødrene.

Artikkelen tilhører interaktiviteten Arbeiderhusmoren ovenfor, men kan også leses for seg. 

Langs vår lange kystlinje har folk i alle tider livnært seg av det havet gir og brukt sjøen som ferdselsåre, for både handel og frakt. Ofte er det mannen vi tenker på, når sjø og hav blir nevnt som levevei. Men også kvinner har hatt sitt arbeid knyttet til sjøen.

Fra 1945 og framover mot midten av 1970-tallet opplevde handelsflåten en kraftig oppblomstring. Sjøfarten ble raskt populær, og mange søkte hyre i utenriksfart. Også kvinner. Særlig telegrafistyrket tiltrakk seg mange kvinner.

Ved å tolke en rekke reklamer hentet fra Husmorbladet skal du finne ut om det er mulig å danne seg et bilde av hvordan kvinnens rolle i samfunnet har endret seg fra 1960-tallet fram til i dag. Oppgaven vil kanskje også gi elevene en aha-opplevese i hvordan samtidens holdninger lar seg avspeile i reklamene vi ser rundt oss. 

Oppgaven er et kurs i kildekritikk, med foto som kilde. Du får også en liten kunstrerisk oppfordring helt til slutt. Klarer du den?