ENG
Tyske aktiviteter i Norge

Det er ingen tekst på bildet, men andre bilder i samme mappe er merket «Husøn». Det finnes mange steder i landet som heter Husøy, men tyskerne drev med utbygging av oljehavn på Husøy ved Tønsberg, og dette bildet kan meget mulig vise bygging av boliger i tilknytning til dette anlegget.

Tyske aktiviteter i Norge

Arkivverket oppbevarer arkiv som gir omfattende opplysninger om tysk forvaltning og tyske sivile byggeaktiviteter i Norge. Fra tysk politi, retts- og fengselsvesen og fra de militære er materialet derimot høyst ufullstendig.

For tyske sivile byggearbeider, så som industri- og veianlegg, er arkiv RAFA-2188 Organisation Todt, Einsatzgruppe Wiking den sentrale kilden. Arkivet er meget omfattende og organisert på de regionale byggeledelsene, Oberbauleitungen, og de lokale byggekontorene, Bauleitungen. Der ligger materiale som oftest sortert på kontraktørfirmaene, ikke på anleggssted, noe som gjør det vanskelig å bruke arkivet. Bortsett fra en del personellkartoteker er svært lite digitalisert. Materialet må derfor studeres på lesesalen i Oslo.

For militære byggearbeider finnes det svært lite av tyske dokumenter i norske arkivinstitusjoner. Vi har ikke kjennskap til hva som måtte finnes i tyske arkivinstitusjoner. En del opplysninger om tyske militære anlegg finnes allikevel i norske arkiver:

  • I arkiv RAFA-3915 Forsvarets overkommando II, består serie Dd av 26 esker med britiske topografiske etterretningsrapporter. For de fleste fylkene, fra Østfold til Troms, finnes det en general survey, som gir en oversikt over alle tyske militære anlegg i fylket. Denne følges av detailed sketches, som er kart i ganske stor målestokk over de stedene hvor det er tyske militære anlegg med tilhørende key, det vil si forklaring av hva som er på de avmerkede stedene, for eksempel luftvernskyts, mannskapsbrakker, våpendepot. I tillegg finnes det en del spesialrapporter, med fotografier, på de viktigste havnene og industrianleggene langs kysten. Materialet er tilgjengelig på Digitalarkivet. Tilsvarende materiale for Svalbard og Jan Mayen finnes i arkiv RAFA-2017 Forsvarets krigshistoriske avdeling, serie Yf, eske 214
  • Arkiv RAFA-1225 Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret inneholder saker fra okkupasjonstiden og etterkrigsårene om erstatninger til grunneiere som måtte avstå eiendom til militær aktivitet eller fikk varig skade på denne. Innholdet er hovedsakelig korrespondanse, men kart forekommer, særlig på flyplassanleggene. Det finnes egne serier på store anlegg og flyplasser, men det meste er ordnet fylkes- og kommunevis. Detaljert katalog er tilgjengelig på Arkivportalen. Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen i Oslo.
  • Tyske minekart, der disse er bevart, kan også gi detaljerte opplysninger om de tyske anleggene. Men kartene inneholder bare de opplysningene som var nødvendige for å lokalisere minefeltene, og gir sånn sett færre opplysninger enn de britiske etterretningskartene. For Østlandsområdet finnes noe materiale, hovedsakelig fra Ytre Oslofjord, i arkiv RAFA-2025 Forsvaret, Generalinspektøren for ingeniørvåpenet, del 3. Arkivet er under ordning, men de aktuelle enhetene kan benyttes på lesesalen i Oslo. For Telemark, Agder og Rogaland finnes et godt materiale etter mineryddingen i arkiv RAFA-2863 Forsvaret, Ingeniørkompaniet, Distriktskommando Sørlandet / Sørlandet ingeniørbataljon. Her finnes tyske oversiktskart, som viser hvor anlegg beskyttet  av minefelter var lokalisert, Minenkarten, som viser presist hvor minefeltene lå og Minenpläne, som viser plasseringen av hver enkelt mine, samt rapportene fra oppryddingen, felt for felt. Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen i Oslo. Tilsvarende materiale for Vestlandet oppbevares ved Statsarkivet i Bergen. Dette er tilgjengelig på Digitalarkivet. For Midt-Norge finnes materiale i Rustkammeret i Trondheim, og for Nord-Norge finnes omfattende materiale i arkiv RAFA-2510 Forsvaret, Distriktskommando Nord-Norge, del 2, serie Fa. Innholdet i det sistnevnte er omtrent som i materialet fra Sørlandet, og det er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen i Oslo.

 

Arkiv RAFA-2174 Reichskommissariat synes å være nærmest fullstendig bevart. Mye av materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen i Oslo. En del enheter kan inneholde særlig sensitive opplysninger om norske borgere og er derfor bare tilgjengelig etter søknad. Detaljert katalog er publisert på Arkivportalen.

Arkivene etter tysk politi og tyske domstoler ble i hovedsak fullstendig tilintetgjort ved frigjøringen. Unntaket er enkelte fangebøker og fangekartotek samt arkiv RAFA-3182 SS- und Polizeigericht Nord / IX. Vi viser til artikkel i Arkivmagasinet 1/15, s. 15-16, https://www.arkivverket.no/sok/_/attachment/inline/dbf05b32-dd11-4607-b34e-d804e11ef1b3:02a7337cfb2cbf348b669c71d06f430573d949d6/Arkivmagasinet_1_2015.pdf. De fleste fangebøker og kartotek er tilgjengelige på Digitalarkivet, https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000001330933&start_year=&end_year=&text=.

Opplysninger om tysk administrasjon og etterretning i Norge finnes i britiske spesialrapporter samt Tätigkeitsberichte fra en del tysk personell, skrevet i interneringstida 1945 til -46. Beretningene varierer fra 2 til 72 sider. For noen finnes det oversettelser til norsk eller engelsk. Materialet finnes som vedlegg til Counter Intelligence Questionnaires på tysk og østerriksk personell i arkiv RAFA-3915, serie Db. Det er i sin helhet tilgjengelig på Digitalarkivet, https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000001367736&start_year=&end_year=&text=. Med unntak av noen få dokumenter, der norske borgere som fortsatt kan være i live, omtales, er materialet åpent tilgjengelig.

Arkivverket oppbevarer flere arkiver etter Wehrmacht Heer, Kriegsmarine og Luftwaffe. De fleste av disse er fra den siste krigsvinteren og fra intendantursektoren. Vi kan ikke se at tyske militære kommandosaker finnes i de arkivene Arkivverket oppbevarer.

For perioden fra den tyske kapitulasjonen til mannskapene var repatriert, det vil si sendt tilbake til Tyskland, finnes opplysninger i arkiv RAFA-2197 Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN), Abwicklungsstab. Her finnes blant annet repatrieringslister samt en del militære straffesaker fra siste del av okkupasjonstiden. Deler av materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen i Oslo. Noen enheter inneholder særlig sensitive opplysninger om nordmenn som fortsatt kan være i live. Forskere kan gis innsyn etter søknad.