ENG

Kirke­ordinansen av 1607. Forordning om ekteskapssaker gitt 1582

Faksimile av utgaven fra 1607. Oslo 1985.

03.02.10_Nra_0072

Kirkeordinansen av 1607
og
Forordning om ekteskapssaker gitt 1582

Faksimileutgave; opprinnelig trykt i København 1607.

Fra tittelbladet:

"En Kircke Ordinans / Huor effter alle / Baade Geistlige oc Verdslige vdi Norgis Rige / skulle sig rette oc forholde / Giffuit Aar 1607.
Her hoss findis oc Trycket
Forordning om Ecteskabs Sager / Huor effter alle Capitteler vdi Norge skulle haffue sig at rette / Giffuit Aar 1582."

Oslo 1985.

Pris kr 70,-

Boken kan bestilles fra bokbestilling@arkivverket.no. Porto kommer i tillegg.