ENG
Oskar Jåma

Foto: Ingrid Jåma

Oskar Jåma 1914 – 1998

Disse opptakene av Oskar Jåma er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI) i begynnelsen av 1980-årene. Opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga i 1981, og de er på sørsamisk.

Etter at Nordisk samisk institutt ble en del av Sámi allaskuvla, ble det innsamlede lydmaterialet overført til Samisk arkiv. Samisk arkiv har i løpet av 2016 konvertert noe av dette materialet til dagens digitale form, blant annet disse opptakene av Oskar Jåma. Lill Westerfjell Kalstad har vært ansvarlig for å velge ut de opptakene som blir presentert her, og hun har også utarbeidet webtekstene.

Om opptakene

Oskar Jåma forteller om den tida han har deltatt i reindrifta og om den utviklinga som har vært i den tida.

I det første innlegget er han opptatt av hvordan reindrifta har forandret seg på den tida han har vært en del av den. Før i tida hadde reinen større betydning for mennesket. Nå har økonomi fått større betydning, og det gjelder å drive reindrift på en mest mulig lønnsom måte. Tradisjonell kunnskap om å drive med rein har ikke samme betydning som før, så mange eldre samer føler at deres kunnskap ikke betyr noe lenger.

 Det er myndighetene som bestemmer hvordan reindrifta skal drives og utvikles. Samisk tankegang blir borte og blir overtatt av dagens ekspertise. Han ønsker at det hadde vært skole som kunne overført kunnskap til nye generasjoner om samisk måte å drive reindrift på.

Han er likevel opptatt av lønnsomhet i reindrifta, slik det er nå er elg mer lønnsom enn rein. Han er også bekymret for de inngrep som for eksempel turisme fører med seg. Disse fører til at reindrifta stadig blir fortrengt.

Her forteller han om første gangen han fikk være med faren på reingjeting om vinteren. Det er like før jul, og det er første gang han overnatter ute om vinteren. Det blir ei kald natt, hvor han får kjenne på å fryse, men der han også kjenner fellesskapet med faren og de andre reingjeterne.

En annen gang er han ute på reingjeting i slutten av august. De har fått reinen i gjerdet, og han er med på nattgjeting. I løpet av den natta får han se ulv på nært hold. Han forteller om hvordan reingjeterne organiserer seg for å holde ulven på avstand.

Han forteller også om hvilke rovdyr som fantes i deres områder på den tida, der gaupe og ørn var de rovdyra de hadde mest problemer med. Dessuten var det en del jerv, men for dem var ikke skadeomfanget som følge av den så stort på den tida.  

Vi gjør oppmerksom på at, bortsett fra å forbedre lydkvaliteten, er det ikke endret noe på opptakene.

Om Oskar Jåma

Oskar Jåma var fra Røyrvik og var reindriftsutøver i Østre Namdal reinbeitedistrikt, Tjåehkere sïjte. Han var kjent som en samfunnsengasjert mann, som la stor vekt på samarbeid. Han var den første samiske representant i Røyrvik kommunestyre, der han satt sammenhengende i perioden 1945 – 1963. Senere var han varaordfører i perioden 1976 – 1979. Som leder for reinbeitedistriktet tok han på slutten av 1950-årene initiativ til et eget reindriftsskjønn som skulle ivareta reindriftssamenes interesser og behov når det gjaldt ulemper og skader som følge av de store vasskraftutbyggingene i Namdalen. Han var også pådriver for stiftelsen av Luvlie Nåamesjen Dajve i 1980, som har som hovedmål å ta vare på kulturminner og bidra til å synliggjøre samisk kultur.

Kilde: Hermanstrand/Kosmo: Røyrvik, Samene i Østre Namdal, 2009