ENG
Anna Jacobsen

Fem fortellinger av Anna Jacobsen

Samisk arkiv presenterer et vokalarkiv med fortellinger på sørsamisk av Anna Jacobsen.

Anna Jacobsen
Anna Jacobsen. Foto: Helgeland museum

Anna ble født i 1924, og først da hun begynte på sameskolen i Havika, lærte hun norsk. Til tross for at dette var en sameskole, var det norsk som var skolens undervisningsspråk. Anna ble  tidlig bevisst på hvor viktig det var å ta vare på samisk språk. Da hun i voksen alder tok artium, valgte hun å ta sørsamisk som sidemål, til tross for at hun måtte gjennomgå dette som sjølstudium. Siden gikk hun videre med å formalisere sine språkkunnskaper. På den tid var det bare mulig å ta eksamen i sørsamisk på mellomfagsnivå. Anna tok derfor nordsamisk grunnfag før hun kunne ta eksamen i sørsamisk mellomfag.

Anna Jacobsen har gjort mye for å ta vare på samisk språk:

  • Undervist i sørsamisk ved flere skoler
  • Hatt fast innslag i Sørsamisk magasin i mange år
  • Deltatt i arbeidet med å utarbeide sørsamisk ordbok
  • Sammen med Bierna Bientie oversatt Markusevangeliet til sørsamisk
  • Vært språkkonsulent ved Samisk utdanningsråd 1987 – 1991
  • Oversatt salmer til sørsamisk

I tillegg har Anna vært aktiv i arbeidet med å bevare sameskolen i Hattfjelldal og for å opprette det samiske kultursenteret, Sijti Jarnge. Hun har fått flere utmerkelser for sitt arbeid:

  • Kongens fortjenestemedalje i sølv
  • Nordland fylkes kulturpris
  • Hattfjelldal kommunes kulturpris
  • Æreslektor ved Høgskolen i Nesna

Anna Jacobsen døde i 2004. 

Fortellingenes opphav

Disse fortellingene av Anna Jacobsen er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI)i begynnelsen av 1980-årene. Opptaket er gjort av Lajla Mattson Magga.

I år 2000 gjennomførte NSI et prosjekt som gikk ut på gjennomgang og systematisering av slektsdata, kildestoff og annet historisk materiale vesentlig fra området Helgeland / nordre del av Nord- Trøndelag. Det var Eli Kappfjell som var innehaver av dette materialet, og Lill Westerfjell Kalstad var engasjert av NSI til å utføre arbeidet.  Kalstad gikk i forbindelse med dette arbeidet gjennom NSIs samling av lydmateriale, og intervjuer med en del personer fra innsamlingsområdet ble tatt med som en del av prosjektet.

Prosjektet fra år 2000 har ikke blitt ført videre, men da Nordisk samisk institutt ble en del av Sámi allaskuvla /Samisk høgskole, ble det innsamlede materialet overført til Samisk arkiv. Samisk arkiv har i løpet av 2016 konvertert det lydmaterialet som hørte til prosjektet til dagens digitale form. Disse fortellingene av Anna Jacobsen er en smakebit på det som finnes. Lill Westerfjell Kalstad har vært ansvarlig for utvelgelse av lydopptakene og for å utarbeide av webteksten.

Dette materialet kommer fra arkivet etter Sámi Instituhtta/ Nordisk samisk institutt (NSI) Sami/PA-1030. Disse fortellingene av Anna Jacobsen er tatt opp i 1982 og er en smakebit på det som finnes i dette arkivet. 
De fem fortellingene som dere her får høre, er fra Anna Jacobsens barndom. Det er Anna selv som forteller, og alle fortellingene er på sørsamisk.

På fisketur

I første fortelling er hun på fisketur sammen med mora. Hun har lyst til at de skal ta vare på de små fiskene, slik at hun kan steke dem. Men mora forklarer at dem skal de slippe ut, slik at de kan vokse seg store.

Fortelling fra en fisketur

Bladpenger

I fortelling to har hun besøk av sin kusine, Søøfe. De leker at de er voksne og skal kjøpe landeiendom, men de mangler penger. Så får de øye på de store bladene på potetplantene, og disse blir til utmerkede penger. Men mora forklarer at dette er ikke bra for plantene, derfor prøver de å sette bladene på plass igjen.

Bladpenger

Høstslakting

I fortelling tre får hun være med familien sin på høstslakting. Hun skildrer hvor annerledes det er å ro på Majavatnet en kald høstdag, sammenlignet med sommeren. At hun får se sin egen, hvite kalv i reingjerdet, er en stor opplevelse. Verre er det at hun mister den ene votten og ikke tør å fortelle dette til noen.

Del 1: Høstslakting

Del 2: Høstslakting

Neversanking

I fortelling fire er hun med sin bror, Gustav, på neversanking. Neveren skal brukes til bygging av ny kåte neste sommer.

Neversanking

Garnfiske

I fortelling fem er hun med på garnfiske. Her prøver hun å lære sitt tantebarn, Emmy å telle gjennom at de skal telle hvor mange fisker de får på hvert garn.

Garnfiske