ENG
Johan Martin Stenfjell - hovedbilde

Guvvie: Eli Kappfjell

Johan Martin Stenfjell 1900 – 1969

Daejnie baantedimmine åadtjobe govledh Johan Martin Stenfjellen göökte joekehts guvhkiehtimmievuekieh. Dïhte dejtie jïjtje nuhtjeme gosse bovtsigujmie gïehteli Kolbotn sïjtesne, daelie Voengel Njaarke.

Guvhkiehtimmie jïh vuejiehtimmie bovtseste

Ola Kai Ledang, Nöörjen almetjemusihkeinstituhte lea baantedimmide dorjeme 1966. Dah leah daelie akte bielie Ruong, Frette & Jernsletten vokaalevåarhkoste Saemien våarhkosne (SAMI/PA- 1033). Lill Westerfjell Kalstad dïedtem åtneme baantedimmide veeljedh jïh nedteteekstem darjodh.

Johan Martin Stenfjell aktene låavthgåetesne giesielaantesne reakasovvi 20.06.1900. Altese eejhtegh lin Lars Jonassen Stenfjell jïh Marit Nilsdatter Westerfjell. Dïhte lij gåalmede maana govhte  åerpienistie.

Johan Martin Stenfjell - ungdomsbilde

Båatsoe altese barkoe sjïdti aaj gosse lij geerve. Altese åerpenh pruvrin jïh debpede juhtin, jïh dïhte beetsi jïh oktegh gïehteli. Dan åvteste sïjhti låemties krievviem utnedh, guktie aelhkebe sjïdti dejnie gïehtelidh. Altese dakteren mietie, Eli Kappfjell lij göökte vihkeles krïevenassh juktie dejnie lyhkesidh. Dïhte tjoeri gaagnes båatsoebïenjem utnedh jïh gïelem naemhtie nuhtjedh guktie dovne bovtse jïh bïenje satnem leajhtadin jïh guarkajin maam edtjin darjodh.

Dennie voestes baantedimmesne, vuejiehtimmie bovtseste, govlebe guktie gïelem nuhtji juktie bovtsem vuejiehtidh, seamma tïjjen goh bïenjese beevni maam dïhte edtji darjodh. Dennie mubpene baantedimmesne, govlebe guktie Johan Martin bovtsem guvhkiehti guktie dah sov minngesne dåeriedin.

Václav Mareken gærjesne, Samene i Susendalen, Lars Børgefjell lea tjïelkestamme guktie ryöjnesjæjja gïelem nuhtjie ihke satne jïh krievvie edtjieh sinsitniem goerkesadtedh. Ryöjnesjæjja ovmessie baakoeh, tovnamelodijh jïh vieksiesvoetem gïelesne nuhtjie gosse edtjieh krievviem vuejiehtidh, drïektem stuvredh jallh otnjegem jarkelidh. Dah maehtieh aaj guvhkiehtieh guktie krievvie sov minngesne båata. Seamma tïjjen ryöjnesjæjja bïevnesh bïenjese vadta mij lea ryöjnesjæjjeste lïereme gellie bïevnesh goltelidh.