Avlevering ved nedleggelse eller pålagt innlevering

Dersom en virksomhet overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, er virksomheten fra 1. oktober 2021 pålagt å avlevere journalene til Helsedirektoratet, jf forskrift om pasientjournal § 17.

Ved overdragelse vil det likevel i de fleste tilfeller være naturlig at behandleren som overtar pasientene også overtar pasientjournalene.

1 - Generelle spørsmål

A - Avleverende virksomheter

Pasientjournalforskriften § 17 sier til om du er avleveringspliktig til ordningen.

Hvis det ikke er aktuelt å overføre journalene til ny behandler skal journalene avleveres til Helsedirektoratet (ved Norsk helsearkiv) ved opphør av virksomhet.

I tvilstilfeller må Helsedirektoratet svare på spørsmål om avlevering. Send epost til noo@helsedir.no for å vite om du er avleveringspliktig (hvis du er i tvil).

I tilfelle pålagt innlevering fra Statens helsetilsyn skal journalene også avleveres.

Hvis du har tapt autorisasjon og Helsetilsynet har i tillegg "pålagt innlevering" av pasientjournaler, så skal du avlevere. Hvis du kun har tapt autorisasjon, men har ikke blitt pålagt å innlevere, så skal du ikke nødvendigvis avlevere til ordningen.

Hvis du legger ned virksomheten som følge av tapt autorisasjon, så skal du allikevel avlevere etter pasientjournalforskriften § 17 (men ikke etter helsepersonelloven § 62a).

Pasientjournaler skal avleveres. Administrative opplysninger er til vanlig ikke inkludert, men behandleren må avgjøre om hva som er en del av journalen og nødvendig for helsehjelp.

Pasientjournalloven § 25 sier til om hva som skal oppbevares, og hvor lenge.

Det som skal oppbevares etter pasientjournalloven § 25 er aktuelt for avlevering. Er det noe som ikke skal oppbevares, men slettes, så skal det heller ikke avleveres til ordningen.

Det er behandlerens ansvar å kun avlevere det som videre skal oppbevares.

 

Journaler skal avleveres til Helsedirektoratet v/Norsk helsearkiv hvis alle de følgende punktene stemmer:

  • Hele virksomheten legges ned
  • Det antas å være bruk for journalene til helsehjelp etter pasientjournalloven § 25
  • Det er ikke aktuelt å overføre journalene til en annen behandler

Angående kommunale helsetjenester:

I utgangspunktet skal den kommunale helsetjenesten sørge for at pasientjournaler flyttes til ny lege.

Dersom pasienter kun flytter til en annen kommune, så skal journaler ikke avleveres til ordningen, ettersom virksomheten ikke legges ned.

B - Enkeltpersoner

Utlevering eller videresending av journalen din til ny behandler skal søkes om på Helsenorge.no

Lenke til søknad om utlevering eller overføring av egen journal: https://www.helsenorge.no/pasientjournal/om/oppbevaring-av-pasientjournal/

NHAbygg

2 - Fysiske pasientjournaler (FPJ)

Avtalen mellom Norsk helsearkiv og avleverende virksomhet definerer hvordan journalene skal pakkes.

Fra avtalen:

Materialets tilstand

Det stilles krav til at journalene skal være fri for muggsopp, insekter og farlig støv, og generelt være i god nok stand til å tåle overføringen og digitaliseringsprosessen hos Norsk helsearkiv. Dersom arkivet har blitt oppbevart i dårlige lokaler med mye fukt, støv eller insekter skal det gjennomføres test av materialet. Test og veiledning rundt gjennomføring av test kan bestilles fra Mycoteam. Norsk helsearkiv kan bistå i vurderingen av om materialet tåler overføring og digitalisering.

Dersom pasientjournaler ankommer Norsk helsearkiv og det oppstår tvil om materialets tilstand, forbeholder vi oss retten til å sende pasientjournaler i retur på avleverende virksomhets regning dersom en rapport fra Mycoteam ikke kan fremlegges.

Dersom leveringen er ufullstendig, eller ikke er i den orden eller tilstand som er avtalt eller kan forventes ut ifra avtalen, kan Norsk helsearkiv sende pasientjournaler i retur på avleverende virksomhets regning.

Pakking av pasientjournaler

Papirene fra en pasientjournal skal ikke ligge løst, men legges inn i et papiromslag pr. pasient og pasientens navn og fødselsnummer skal påføres utenpå.

Alle pasientjournalene skal pakkes i esker. Det anbefales bruk av «Pappis-esker (25x34x26)» som kan bestilles fra IKEA, men tilsvarende esker/arkivbokser kan også brukes. Boksene skal være beskrevet i punkt 4 i denne avtalen.

Eskene må ikke overfylles. Det skal være enkelt å trekke ut en journal fra esken. Eskene skal heller ikke være for tomme, da journalene vil «sige» og kan bli skadet. Man kan eventuelt fylle opp med litt gråpapir som krølles sammen for å fylle esken og støtte opp journalene. Alle eskene merkes med behandlers navn og tall. Tallet skal bestå av boksens nummer og det totale antallet bokser angitt som f.eks. «1 av 5».  

Stabling på pall for transport

Dersom antallet esker med pasientjournaler overstiger 5 (fem) esker skal de stables på pall. Pasientjournalene skal stables slik at de ikke står i fare for skade under transport.

Dersom man avleverer fra flere behandlere, skal hver eske fra en enkelt behandler holdes samlet på en pall. Det vil si at man må planlegge litt rundt stabling på pall slik at ikke arkivet fra en behandler deles mellom to paller.

Eskene skal stables med merkingen ut slik at de er lesbare når eskene står på pallen. Det skal legges mellomleggspapp mellom lagene av esker for å øke stabiliteten på pallen. Pallen kan ikke være mer enn 120 cm høy inkludert pallen. Alle eskene må stå på pallen og ikke stikke utenfor på noen sider. Eskene skal sikres på pallen med å surre godt med elastisk strekk-film stramt rundt eskene for at eskene skal stå stødig og sikkert under transport.

Husk at arkivet ikke kan sendes før man har fått bekreftet en avtalt mottaksdato fra Norsk helsearkiv.

Pakkeliste

Ved overføring av materialet skal det følge en pakkeliste som inneholder en oversikt over antall arkivesker (antall kolli) som følger med transporten av materialet. Pakkelisten skal undertegnes av avleverende virksomhet og kontrolleres av Norsk helsearkiv ved ankomst. Dersom transportør har egen kvitteringsordning for antall kolli, kan dette benyttes.

Transport

Transportrommet skal under forsendelsen være tett, polstret eller på annen måte klimastyrt.

Materialet skal håndteres og behandles med stor forsiktighet. Materialet skal være pakket, stablet og sikret på en slik måte at det ikke skades under transport. Arkivesker skal være satt på paller og materialet skal under ingen omstendighet ligge løst under transport. Materialet må sikres mot fysiske støt og andre forhold som kan skade materialet.

Hvis mulig skal transporten plomberes. Plomberingen skal utføres av transportør under oppsyn av personale fra virksomheten. Åpning av plombering skal utføres med personale fra Norsk helsearkiv til stede. Dersom transporten ikke kan plomberes, skal transportrommet være låst under transport. 

Dersom materialet overføreres i vintermånedene, må det brukes klimatisert transport. Materialet tåler ikke store temperaturforandringer, og det vil kunne oppstå kondens på materialet. Dette kan bl.a. medføre at inaktiv muggsopp blir aktivert.

Temperatur og relativ fuktighet (RF) skal være så stabil som mulig mens materialet er i trailer eller annet transportmiddel. Relativ luftfuktighet skal ikke variere mer enn +/- 5 %, og temperatur skal ikke svinge mer enn +/- 5 ºC. Det skal være mulig å kontrollere klima i transportmiddel under transporten.

Journalene avleres til Norsk helsearkiv, Sjukehusveien 17, 2500 Tynset.

Når det gjelder større avleveringer i lastebil er det definert nøye i avtalen. Hvis journalene sendes i vintertid er det også stilt krav om klimakontroll.

Mindre sendinger kan fraktes av selve behandleren, eller sendes rekommandert og helt til døren. Journaler sendt til postkontoret blir ikke hentet.

3 - Elektroniske pasientjournaler (EPJ)

EPJ avlevering forutsetter PDF filer

Vennligst legg merke til at avlevering av elektroniske journaler forutsetter avlevering på PDF. Vennligst spør leverandøren din om systemet støtter eksportering av journaler på PDF format, med riktig struktur av filnavn. Se kravene her.

Ordningen forutsetter avlevering av pdf filer og det må være én pdf fil per pasient. Se kravene her.

Filene som skal overføres skal lastes opp via Norsk helsearkivs filoverføringstjeneste. Norsk helsearkiv sender en epost med lenke og passord for opplasting.

Behandlere som fra Statens helsetilsyn er pålagt innlevering av pasientjournaler kan i tillegg deponere en database uten krav til pdf.

Dette er ikke en avlevering av journaler, men en midlertidig lagring (deponering) av en hel database. Databasen kan da i leveres tilbake til behandleren ved behov, slik at journalene kan fullstendig gjenopprettes i behandlerens EPJ system.

Ved deponering av database er journalene utilgjengelige og kan i tillegg ikke sorteres ut for videresending til andre behandlere. En databasedump er derfor ikke en avlevering og ivaretar ikke helsehjelpen på samme måte og avlevering av journaler på PDF format.  

4 - Søke om avlevering