ENG
utvilklingsmidler

Arkivverket

Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2019

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Søknadsfrist 1. oktober 2019.

 

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med arkiv.

Regjeringen setter i statsbudsjettet 2019 opp følgende hovedmål for bevilgninger til arkivformål:

 • nasjonens arkiver representerer en helhetlig dokumentasjon av samfunn og kultur
 • velfungerende dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor med effektiv dokumentfangst
 • sterke og synlige arkivinstitusjoner og fagmiljøer i alle deler av landet
 • avleverte arkiver er bevart og tilgjengeliggjort uavhengig av lagringsmedium og format


Med utgangspunkt i disse målene og i teknologiske og samfunnsmessige endringene som påvirker arkivfeltet, skal Arkivverket gi tilskudd til enkeltprosjekter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Prosjekt- og utviklingsmidler har som tidligere år en samltet ramme på 12 millioner.

I 2019 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
 • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Prinsippene for tilskudd gjelder utviklingsprosjekter for både privatarkiv og offentlige arkiv.  

Prosjektsøknadene skal inneholde beskrivelse av prosjektets mål samt konkrete gevinster for ulike målgrupper i eller utenfor arkivsektoren. Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Prosjektene skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping, og gjennomføres slik at resultatene kommer mange til gode.

Det er en styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver. Det bes om opplysninger dersom prosjektet er flerårig. Det kan likevel kun søkes prosjektmidler for ett år av gangen. Det kan søkes om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak innenfor to innsatsområder.

Alle søkere som mottar støtte i 2019, vil bli bedt om å delta på et felles erfaringsmøte etter at prosjektperioden er avsluttet. Søkerne er også forpliktet til å offentliggjøre oppnådde gevinster innen 6 måneder etter at prosjekt er avsluttet. Det forutsettes at bevarte arkiv tilgjengeliggjøres på Arkivportalen og i Digitalarkivet.

Innsatsområde 1: Privatarkiv 

Det er mulig for arkivinstitusjoner, museer og bibliotek som bevarer og formidler arkiv å søke om støtte til samarbeidsprosjekter og enkeltvise prosjekter. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke støtte.

Tiltak som får støtte, skal være samordnet med de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiv og med regionalt planarbeid på arkivfeltet. Det må redegjøres for dette i prosjektsøknaden.

Utover de generelle kriteriene kan det for privatarkiv også søkes om støtte til:

 • utarbeidelse av samordnings- og bevaringsplaner for privatarkiv
 • konkrete bevarings- og sikringsaktiviteter for analoge og digitalt skapte privatarkiv
   

Innsatsområde 2: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter 

Det kan søkes om støtte til prosjekter med mål om å utvikle dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter.

Utover de generelle kriteriene som nevnt over kan det også søkes støtte til regional institusjonsutvikling for arkiv i sammenheng med kommunesammenslåinger og regionreformen.

Kontaktpersoner:

Sigrun Rasmussen, Spesialrådgiver
e-post: sigras@arkivverket.no
Tlf: 977 72 959

Anne Aune, Fagdirektør
e-post: annaun@arkivverket.no
Tlf: 481 76 858