ENG
BERRE_mann med notatblokk

(Foto: Arkivverket/BERRE)

Samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverket

Riksarkivaren jobber kontinuerlig med å utvikle Arkivverket og gjøre arkivene mer digitalt tilgjengelig for brukerne. Som en del av denne prosessen har Menon Economics på oppdrag fra Arkivverket gjennomført en uavhengig konseptutredning og samfunnsøkonomisk analyse av Arkivverkets oppgaveløsning. Rapporten foreligger nå.

Riksarkivaren jobber kontinuerlig for langsiktig utvikling av etaten og forbedring av tjenestene. Arkivverket sin ambisjon er at alle innbyggere skal kunne bruke tjenester hjemmefra, uavhengig av hvor i landet de bor. 

– Digitalisering endrer Norge kraftig. Vi merker at brukernes behov og forventninger til oss endrer seg. Årlig har Arkivverket nå ca 6 millioner digitale besøk. Antall fysiske besøk utgjør under 1 prosent av dette, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Samfunnsøkonomiske analyser kan være med å gi viktig kunnskap og innsikt før beslutninger. Siden Arkivverket aldri tidligere har utført en samfunnsøkonomisk analyse av virksomheten, var det naturlig å gjøre nå. Derfor har Menon Economics, på oppdrag fra Arkivverket, gjennomført en analyse av Arkivverkets oppgaveløsning og tilstedeværelse.

Det er for tidlig å komme med noen vurdering av innholdet i rapporten. Nå må vi først av alt sette oss ned og lese rapporten og gå grundig inn i analysen. Dette skal vi gjøre sammen med de ansatte og ansattorganisasjonene. Denne analysen vil gi oss kunnskap som vi kan bruke videre når vi skal digitalisere og utvikle etaten vår. Det er viktig å understreke at dette  ikke dreier seg om å omstille seg over natten, men om å forberede og tilpasse seg de store samfunnsendringene som kommer, sier Bolstad.

Samfunnsoppdrag i endring

Rapporten er en analyse av ulike alternativer for hvordan Arkivverket kan utnytte ressursene sine, sett i lys av digitaliseringen av Norge.

 – Vi har som målsetting å utføre samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte. En del av vårt samfunnsoppdrag er å sikre lik tilgang til arkivene, uansett hvor i landet du bor. Lik tilgang sikrer rettsikkerhet og demokrati. I dag er altfor mye av materialet vårt utilgjengelig, eller tilgjengelig kun for en liten del av befolkningen. Digitalisering endrer også folks behov og forventninger til Arkivverkets tjenester. Da tenker vi at det kan være hensiktsmessig å undersøke om tilgjengeligheten kan bli bedre ved å bruke midlene våre på en annen måte. Samfunnsanalysen, sammen med annen innsikt, kan hjelpe oss med å finne ut hvordan vi kan sikre folk bedre tilgang til kulturarven, sier Bolstad.

Et eventuelt forslag om endring i Arkivverket sin geografiske tilstedeværelse skal behandles av regjering og storting.

Hva er en samfunnsøkonomisk analyse?

Direktoratet for økonomistyring sier dette om samfunnsøkonomisk analyse: Offentlige ressurser er knappe. Det er konkurranse om de tilgjengelige midlene til ulike gode formål. Derfor er det viktig at prioriteringene mellom de ulike formålene, enten de foretas på administrativt eller politisk plan, er velbegrunnede og gjennomtenkte. For å kunne foreta en fornuftig prioritering må virkningene (konsekvensene) av alternative tiltak være undersøkt og godt dokumentert. Hovedformålet med samfunnsøkonomiske analyser er å klarlegge, synliggjøre og systematisere virkningene av tiltak og reformer før beslutninger fattes.