ENG
BERRE_mann og kvinne

Samarbeidet om pilotprosjektet Pilot Agder avsluttes

Pilotprosjektet Pilot Agder har siden høsten 2018 prøvd ut en felles driftsmodell i Kristiansand, der Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) har hatt ansvaret også for Arkivverkets virksomhet. Nå er samarbeidsavtalen sagt opp.

Samarbeidsavtalen om Pilot Agder ble undertegnet 6. september 2018, og handlet om at Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) i prosjektperioden skulle drifte Arkivverkets depot og brukertjenester i Kristiansand. Avtalen hadde en varighet på to år, frem til mai 2020.

De viktigste målsettingene med prosjektet var:

- å gi brukerne i Agder bedre arkivtjenester
- at publikum får én inngang til arkivene 
- at ressursene totalt sett blir bedre utnyttet
- at det etableres et sterkere fagmiljø for denne type tjenester i Kristiansand

Daglig leder i IKAVA har hatt ansvaret for daglig operativ drift av samarbeidet, og Arkivverkets ansatte i Kristiansand ble midlertidig omplassert til IKAVA i prosjektperioden.

I henhold til avtalen er samarbeidet evaluert, og en felles evalueringsrapport ble godkjent av styringsgruppa 30. januar. Denne evalueringsrapporten viser at Arkivverket og IKAVA har ulike syn på hvorvidt samarbeidet har hatt positive effekter hva gjelder målsettingene. Arkivverket legger til grunn at «det i all hovedsak […] ikke kan påvises signifikante endringer for publikum og/eller ansatte i forhold til disse målene. Mye av årsaken til det, antas å ligge i det faktum at avtalen mellom partene for en stor grad, bare har vært en formalisering av et allerede eksisterende samarbeide.»

Arkivverket har på bakgrunn av denne evalueringsrapporten sagt opp samarbeidsavtalen. 

- Vi hadde store forhåpninger til at et slikt samarbeid skulle gi gevinster for brukerne, og det er synd at vi ikke klarte å oppnå de målsettingene vi satte oss for prosjektet. Selv om vi ikke lyktes, så tar vi med oss mye god læring fra Pilot Agder, og jeg vil takke IKAVA og daglig leder Turid Holen for samarbeidet, sier Tom Oddby, avdelingsdirektør og Arkivverkets representant i styringsgruppa for Pilot Agder.

Når samarbeidet nå avsluttes vil Arkivverket inngå en ordinær samarbeidsavtale med IKAVA, på lik linje med andre lokasjoner der Arkivverket er samlokalisert med kommunale arkivinstitusjoner.