ENG
samarbeid

Pilotprosjekt utforsker brukersentrert dokumentasjonsforvaltning

Satsingen Innebygd arkivering ønsker å løse noen av de viktigste utfordringene knyttet til dagens lovverk og standard og inviterer utvalgte virksomheter for å utvikle og teste mer brukerorienterte løsninger.

- Forslaget til ny arkivlov gir oss mulighet til å tenke helt nytt. Vi vet ikke hva som vil komme etter Noark, men vi vet at dette nye må utvikles og testes i tett samarbeid med brukere, forvaltning og leverandører, sier avdelingsleder Espen Sjøvoll.

Gir dispensasjon fra Noark

Arkivverket har invitert Kulturtanken og NAV til dialog og utvikling gjennom pilotering.

Målet med pilotene er å teste nyte måter å ivareta arkivfaglige krav på.

- Som en del av pilotarbeidet har Kulturtanken søkt om dispensasjon fra arkivforskriftens § 11 om bruk av Noark-system. Dette vil være første gang Arkivverket innvilger denne typen dispensasjon fra hele Noark, sier Sjøvoll.

Offentlighet minst like viktig

I piloten med Kultturtanken deltar Digitaliseringsdirektoratet som en viktig samarbeidspartner, for å undersøke mulighetene for bruk av eInnsyn.

- Hensynet til offentlighet og innsyn i forvaltningen vil være helt grunnleggende også i den nye arkivloven. Derfor er det både naturlig og spennende at eInnsyn, som er vår felles offentlige innsynsløsning, er med på denne piloten, sier avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Digitaliseringsdirektoratet.

I piloten med Kulturtanken utforsker vi nærmere hvordan hensynet til innsyn og offentlighet kan ivaretas dersom kravene om journalføring i arkivlovverket fjernes i fremtiden.

Pilotene vil gå frem til april hvor all læring vil bli brukt til videre arbeid og mulig skalering med flere aktører gjennom høsten.