ENG
_DSC0091 2

Støtte til Norsk Sjømatarkiv: Nordlandshandelens arkiv er blant de eldste sjømatarkivene i Norge og en del av Norges Dokumentarv – registeret over uerstattelig kulturarv. Her en regnskapsbok fra slutten av 1700-talet.

Pengedryss til sikring av privatarkiver

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Nå kan du se hvem som har fått støtte! Mange viktige arkiver etter private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner vil nå bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten.

Regjeringen ved Kulturdepartementet fordelte for 2018 12 millioner kroner til arkivfeltet, noe som innebærer en økning på fire millioner fra 2017. Åtte millioner var øremerket tiltak for privatarkiv, det vil si arkiv som er skapt av og dokumenterer privat samfunnssektor: private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner.

I 2018 er midlene særlig prioritert for aktiviteter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Arkiv etter tradisjonsrike bedrifter blir reddet

På innsatsområde privatarkiv ble det søkt om 25 millioner kroner fordelt på 81 søknader. 9 millioner er nå fordelt på 38 prosjekter på privatarkivområdet. Dette er 1 million mer enn det som var øremerket til privatarkiv.

De fleste tildelingene går til konkrete bevarings- og tilgjengeliggjøringsprosjekter. Mange gjelder arkiver etter tradisjonsrike nedlagte bedrifter, som Sulitjelma gruver, Orkla og Chr.Salvesen & Chr. Thams Communication Aktieselskab, Bindalsbruket, Tinfos, Trosvik verksted, Bolsønes verft og Colin Archers tegningsarkiv.

Modum Bads Nervesanatoriums arkiv 

Andre eksempler på institusjonsarkiv er arkivet etter Modum Bads Nervesanatorium, Sceneweb og Dansearkivet. Av organisasjoner er arkivet etter Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget, arkiver fra Troms Røde Kors, Kautokeino flyttsamelag og klippfiskeksportørene.

Av personarkiv kan nevnes arkivet etter kulturpersonlighetene Cora Sandel, Otto Nielsen, Ivar Mortensson-Englund og fotograf Elen Loftesnes i Sogn og Fjordane, den ene av to kvinnelige fotografer i Sogn og Fjordane.

Arkivet etter Lillehammer-OL blir digitalisert

Enkelte prosjekt er rene digitaliseringsprosjekter, som søknaden om å gjøre arkivene etter OL på Lillehammer tilgjengelig digitalt: I 2019 er det 25 år siden OL på Lillehammer. På bakgrunn av jubileet og på grunn av økt forskning i olympisk sport og arrangementer er målet å digitalisere sentrale deler av arkivene og gjøre disse lettere tilgjengelig for bruk, både lokalt og internasjonalt. Fylkesarkivet i Oppland samarbeider med Lillehammer Olympic Studies Centre i utvelgelsen av dokumenter for digitalisering.

Støtte til mer systematisk bevaring

Flere utviklingsprosjekter innen bevaring av digitale privatarkiv har også fått støtte. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbak) skal skissere en løype for mottak av databasearkiver ved Arbark som har høy overføringsverdi og vil lage en veileder om framgangsmåte ved overføring. To prosjekter innen bevaring av næringssektorarkiv - Norsk Sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv – er tildelt midler. Tre prosjekter gjelder utvikling av bevaringsplaner for arkiv fra privat sektor – for Rogaland og Trøndelag og for norske misjons- og diakonale organisasjoner. To prosjekter tar sikte på planmessig bevaring av landbruksarkiver i Trøndelag og fra idrettsbevegelsen i Møre og Romsdal. Et prosjekt fra Aust-Agder tar sikte på å publisere manglende informasjon om skaperne av de bevarte arkivene fra Aust-Agder på den nasjonale portalen arkivportalen.no.

Tildelingene har god geografisk spredning og går til flere typer institusjoner.

Digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor 

På innsatsområde offentlige arkiv ble det søkt om 9,5 mill. kr fordelt på 21 søknader. 3 mill. kr er nå fordelt på 9 prosjekter på området offentlige arkiver.

De fleste tildelingene går til prosjekter til utviklingsrettede digitaliseringsprosjekter. Av slike prosjekter kan nevnes Automatisert formidling av fagsystem (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA), Utviklingsprosjekt for å etablere en sikker, solid og brukervennlig digital løsning for personregister (Arkiv i Nordland), Skanning for kassasjon for kommunal sektor - pilotprosjekt (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS), Pilotprosjekt publikumstinga digitalisering (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS), Geografisk inngang til historiske kart (Kartverket) og Digitalisering av rettighetsdokumentasjon iht. GDPR (Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS). Et annet interessant prosjekt er Gevinster av helhetlig arkivforvaltning (Bergen Byarkiv). De aller fleste tildelingene her er relatert til kommunal sektor.

Spørsmål kan rettes til:

Stein Utstumo, fungerende fagdirektør Planlegging og arkitektur, tlf: 95 26 88 10 (offentlige arkiver)

Anne Aune, fagdirektør Bevaringsvurdering og privatarkiv, tlf: 48 17 68 58 (privatarkiv)

Se oversikt over tildelinger som vedlegg nederst i denne saken.

Last ned

 • Tildelinger privatarkiv 2018
  11.3 KB
 • Tildelinger offentlige arkiv 2018
  10.6 KB