ENG
BERR0605

Økning i utviklingsmidlene for 2017

Kulturdepartementet har i dag meldt at det er fordelt 10 millioner kroner til arkivutvikling for 2017, noe som medfører en økning på 4 millioner kroner fra 2016.

Se utlysningstekst og søk midler HER.

Riksarkivaren har siden 2015 forvaltet prosjekt- og utviklingsmidler som skal styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for denne stønadsordningen er offentlige og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og historiske arkiv. Nytt av året er at museer som bevarer og formidler arkiv også kan søke Riksarkivaren om midler da denne oppgaven er overført fra Kulturrådet fra og med 2017. Riksarkivaren delte i 2015 ut 4,0 millioner kroner til 15 forskjellige utviklingsprosjekter og i 2016 ble det utdelt 6,0 millioner kroner til 28 prosjekt.

Det har vært Riksarkivarens vurdering over lengre tid at det har vært behov for en styrking av utviklingsmidlene på arkivfeltet og det er derfor svært gledelig at Riksarkivarens vedvarende arbeid på området har båret frukter. Økningen på 4 millioner kroner er øremerket tiltak innen privatarkiv og fordelingsnøkkelen for 2017 blir 6 millioner til privatarkiv og 4 millioner til andre utviklingstiltak. 

Riksarkivaren er positiv til at det er en økning som er øremerket til å styrke arbeidet med arkiv som er skapt av private bedrifter, organisasjoner og personer. Privatarkivene dokumenterer næringsliv og bedriftskultur, det frivillige organisasjonslivet og enkeltpersoners liv og virke. Privatarkivene er derfor helt sentrale som kulturarv, historisk kildemateriale og dokumentasjon av samfunnsutvikling og kultur; nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er Regjeringens politikk å støtte opp under innsatsen med privatarkivene, og få til en bedre sammenheng og balanse i innsatsen med statlige, kommunale og private arkiv.

I fylkeskommuner og kommuner er bevaring av viktige privatarkiv del av arbeidet med å sikre kunnskap om regional kulturarv og lokale tradisjoner. Fylkeskommunale, kommunale og private arkivinstitusjoner har, sammen med museene, nøkkelroller i arbeidet med privatarkivene. Regjeringen øker støtten til dette viktige arbeidet, med særlig følgende mål:

  • sikre mer representativt, allsidig og bredt utvalg av privatarkiv, fra organisasjoner, bedrifter og personer; i alle deler av landet
  • effektive løsninger for sikring av digitalt skapte privatarkiv
  • nasjonale fellesløsninger, der kataloginformasjon og innhold fra statlige, kommunale og private arkiv blir gjort effektivt tilgjengelig digitalt 

Riksarkivaren skal forvalte økte prosjektmidler som virkemiddel for å styrke og samordne arbeidet med arkiv fra privat samfunnssektor, nasjonalt, regionalt og lokalt. Digital bevaring og formidling av arkiv vil være et hovedformål og arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og private.

Samtidig vil økning av midlene til privatarkiv gjøre det mulig å støtte tiltak der offentlige og private arkiv blir sett i sammenheng, som integrerte deler av et felles samfunnsminne. Brukerne av arkiv vil ofte ha behov for å finne dokumentasjon både i statlige, kommunale og private arkiv.

Utviklingsarbeid med fellesløsninger for bevaring og tilgjengeliggjøring av digitale arkiv spesielt må derfor ha som overordnet mål å gi brukere i alle deler av landet samlet og enkel tilgang til et bredt utvalgt av både offentlige og private arkiv. Prosjekt- og utviklingsmidler skal benyttes systematisk for å nå dette målet.