ENG
COLOURBOX27045133

(foto: Colourbox)

Nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester

Riksarkivaren har med vedtak 13.12.2019 godkjent nye bevaringsbestemmelser for pasientopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester i riksarkivarens forskrift § 7-29. Bestemmelsene trådte i kraft fra 01.01.2020.

Det har vært et presserende behov for å få nye bevaringsbestemmelser innen denne sektoren, og det har vært et omfattende arbeid å få disse på plass. En arbeidsgruppe i Seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv i Arkivverket har vært ansvarlig for arbeidet, og har i prosessen hatt løpende kontakt med bl.a. de kommunale arkivinstitusjonene og KS, får å sikre forankring og at de nye bestemmelsene blir relevante og anvendbare i praksis.

I løpet av prosessen ble det foretatt kartlegging av arkivdanningen i de ulike tjenestene. Det ble også foretatt en kartlegging av forskningsbehov, samt utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse som viser ulike kostnader og konsekvenser ved ulike alternativer. Arbeidsgruppa har foretatt avveininger i forhold til bl.a. personvernhensyn og dokumentasjonsbehov med hensyn til rettigheter. Arbeidet munnet ut i en omfattende høring vinteren 2019, og på grunnlag av høringssvarene ble det utarbeidet et endelig forslag.

De nye bestemmelsene i § 7-29 innebærer full bevaring av pasientopplysninger fra noen tjenester, og kassasjon av andre tjenester. Paragrafen inneholder også bestemmelser for minimumstid for oppbevaring av pasientopplysninger som skal kasseres. Disse fristene er avstemt mot annet relevant lovverk. Bestemmelsene sikrer at de kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenestene nå kan innføre faste rutiner for dette svært personsensitive arkivmaterialet i forhold til ordning, bevaring og sikring, samt kassasjon.

Til den nye lovteksten på Lovdata