ENG
COLOURBOX27045133

(foto: Colourbox)

Nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester

Riksarkivaren har med vedtak 13.12.2019 godkjent nye bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester i riksarkivarens forskrift § 7-29. Bestemmelsene trer i kraft fra 01.01.2020.

Det har vært et presserende behov for å få nye bevaringsbestemmelser på plass innen denne sektoren, og det har vært et omfattende arbeid å få disse på plass. En arbeidsgruppe i Seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv i Arkivverket har vært ansvarlig for arbeidet, og har i prosessen hatt løpende kontakt med bl.a. de kommunale arkivinstitusjonene og KS, får å sikre forankring og at de nye bestemmelsene blir relevante og anvendbare i praksis.

I løpet av prosessen ble det foretatt kartlegging av arkivdanningen i de ulike tjenestene. Det ble også foretatt en kartlegging av forskningsbehov, samt utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse som viser ulike kostnader og konsekvenser ved ulike alternativer. Arbeidsgruppa har foretatt avveininger i forhold til bl.a. personvernhensyn og dokumentasjonsbehov med hensyn til rettigheter. Arbeidet munnet ut i en omfattende høring vinteren 2019, og på grunnlag av høringssvarene ble det utarbeidet et endelig forslag.

De nye bestemmelsene i § 7-29 innebærer full bevaring av pasient- og journalopplysninger fra noen tjenester, og kassasjon av andre tjenester. Paragrafen inneholder også bestemmelser for minimumstid for oppbevaring av pasient- og journalopplysninger som skal kasseres. Disse fristene er avstemt mot annet relevant lovverk. Bestemmelsene sikrer at de kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenestene nå kan innføre faste rutiner for dette svært personsensitive arkivmaterialet i forhold til ordning, bevaring og sikring, samt kassasjon.

Arkivverket er svært tilfreds med å ha fått disse bestemmelsene på plass, og vil følge opp med veiledning i de nye bestemmelsene i samarbeid med de kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjonene.

Til den nye forskriften på Lovdata

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Jørgen Engestøl, tlf. 45202997, epost: joen@arkivverket.no

Gro Hendriksen, tlf. 95164828, epost: grhe@arkivverket.no