ENG
e7bd8b0405a69d5dc9b509a3cf9409ed5697ccca05be4

Hans Majestet Kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Kongen til Kautokeino

Hans Majestet Kongen er til stede når kultur- og likestillingsministeren overfører dokumentet Lappekodisillen til Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag 19. oktober 2021 klokken 17.00.

– Lappekodisillen er et viktig dokument og kalles av mange for "samenes Magna Carta". Dokumentet har fram til nå blitt oppbevart i Arkivverkets magasiner i Oslo, men nå ønsker vi å flytte dette viktige og symboltunge dokumentet "hjem" til Samisk arkiv i Kautokeino, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Jeg er svært glad for at kongen vil delta under denne seremonien. Jeg er også glad for at kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresidenten, som tar imot på vegne av samene. Dokumentet vil deretter oppbevares hos Samisk arkiv i Kautokeino.

Lappekodisillen er et tillegg til Grensetraktaten av 1751, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige. Her ble det slått fast hvordan Norge og Sverige skulle fordele det samiskbosatte området mellom seg. Denne særskilte delen av traktaten verner om samiske rettigheter og fastsetter statenes plikter. 

Loven har bestemmelser om statsborgerskap, skattlegging og reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen, og er en juridisk aksept av samiske rettigheter. Lappekodisillen er fremdeles et sentralt dokument i diskusjonen om samenes rettigheter.

Du finner samisk versjon av pressemeldingen som vedlegg.

Kontaktperson presse:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Kommunikasjonssjef Kristine Østvold, e-post: fmtrkro@statsforvalteren.no

Arkivverket/Samisk arkiv: Fungerende leder Samisk arkiv Stian Norli, e-post: stno@arkivverket.no.

Presse som ønsker å dekke overføringen av Lappekodisillen, må søke akkreditering. Dette skjer elektronisk til Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved kommunikasjonssjef Kristine Østvold, e-post: fmtrkro@statsforvalteren.no innen klokka 12.00 7. oktober 2021. Akkreditering krever gyldig pressekort, og kopi må følge søknaden. På grunn av koronapandemien og smittevernhensyn kan vi bli nødt til å begrense pressens tilstedeværelse. Vi ber om forståelse for dette.