ENG
riksarkivbygningen

Innsyn i gransknings- og undersøkelseskommisjoner

Media skriver i dag om at Riksarkivet har avvist innsyn på forklaringer gitt til 22.juli-kommisjonen.

Arkivverket ønsker ikke å kommentere enkeltsaken, da denne fremdeles kan bli underlagt ytterligere saksbehandling fra både vår og departementets side, dersom den blir påklaget. Det er allikevel ønskelig å knytte generelle kommentarer til hvordan vi vurderer innsyn i undersøkelses- og granskningskommisjoner.

Formålet med arbeidet til gransknings- og undersøkelseskommisjoner er blant annet å avdekke hva som faktisk har skjedd før, under og i etterkant av en gitt hendelse. Intervjuene utføres under forutsetning av konfidensialitet. Det er viktig at den enkelte som blir intervjuet kan snakke åpent om negative forhold som kan ha forekommet under hendelsen, enten med tanke på egne, kollegaers eller andres handlinger. Konfidensialitet skal gi en forsikring til intervjuobjektet om at innholdet ikke blir offentliggjort.

- Det er viktig at intervjuobjektene kan uttale seg fritt om spesifikke forhold også i fremtidige saker. Dersom intervjuobjektene har kjennskap til at det man sier kan komme i offentlighetens lys, kan det påvirke åpenheten og dermed kommisjoners mulighet til å avdekke de faktiske forhold. Dette kan også gi en svekket troverdighet av slike kommisjoner, sier fagdirektør i Arkivverket, Erland Pettersen.

Erland Pettersen
Erland Pettersen, Foto: Fredrik Larsen Lund

Hendelsene 22. juli 2011 er unike i norsk historie, og kan vanskelig sammenlignes med andre hendelser. Etaten har stor forståelse for at involverte og berørte har et ønske om størst mulig åpenhet.

- Arkivverket ser positivt på en debatt om dilemmaer knyttet til åpenhet i forvaltningen, sier Pettersen.