ENG
Inga-Bolstad-riksarkivar

Hva tenker vi i Arkivverket om forslaget til ny arkivlov?

Forslag til ny arkivlov er nå ute på høring. Her er fem punkter vi i Arkivverket gleder oss over ved første øyekast – og to ting vi gjerne skulle sett mer av.

– Den løpende teknologiske utviklingen stiller store krav til innovasjon innen arkivfaget. Hvordan fange og bevare dagens datamengder på en trygg og effektiv måte? I det nye forslaget til arkivlov har Kulturdepartementet satt et tydelig mål om at loven ikke må være til hinder, den må stå seg i møte med teknologisk utvikling. Det er vi i Arkivverket glade for. Det sier riksarkivar Inga Bolstad.

I Arkivverket er arbeidet med å skrive høringsuttalelse til lovforslaget i gang. Uttalelsen er planlagt ferdigstilt tidlig i desember, og vi bli lagt ut her på nettsiden. Allerede kan fagavdelingene likevel dele noen tanker. Særlig fem punkter i lovforslaget samsvarer godt med Arkivverkets innspill og ønsker til den nye loven. 

Seks punkter i lovforslaget som samsvarer godt med Arkivverkets innspill og ønsker til den nye loven.  

1. Regulering i forskrift gir bedre fleksibilitet 

I forslaget til ny arkivlov har Kulturdepartementet valgt å bevare hovedtrekkene i dagens arkivlov med tilpasninger til hvordan en digital forvaltning arbeider og skaper arkiv. Derfor er loven utformet med fokus på prinsipper, rammer og overordnede føringer som vil kunne brukes uavhengig av hvordan det jobbes, hvordan teknologi brukes og hva slags dokument og dokumentasjon som blir skapt. Nærmere reguleringer vil derfor i stor grad bli gitt i forskrifter.  

Vi synes dette er positivt. Det gir anledning til raskere endringer og til å møte de behov som oppstår som følge av den løpende utviklingen på arkivfeltet. Det er imidlertid viktig at forskriftsarbeidet kommer raskt i gang og at ikrafttredelse av disse prioriteres, og vi ser fram til å bidra med vår fagkompetanse i dette arbeidet.  

2. Utvidet virkeområde for arkiv  

Virkeområdet til arkivloven er foreslått utvidet slik at det overlapper med forvaltningsloven. Det er i tillegg foreslått forskriftshjemler, blant annet at loven kan helt eller delvis gjelde for selvstendige rettssubjekt som er omfattet av offentleglova. Det er positivt at virkeområdet er utvidet, selv om det ikke er foreslått et like bredt nedslagsfelt som man har i offentleglova. Dette bidrar uansett til å sikre samfunnsdokumentasjon, rettsikkerhet og fremtidig kulturarv. 

3. Viktige prinsipper er satt 

Grunnleggende arkivfaglige prinsipper er foreslått tatt inn i loven. Disse er teknologinøytrale slik at innholdet i arkiv sikres uavhengig av teknologi, form og medium de er skapt i og på. Dette mener vi er veldig viktig og riktig.

4. Digital pliktavlevering vedtas 

Det er foreslått at Arkivverket heretter kun skal ha plikt til å ta imot digitale arkiv fra statlige organ. Dette er positivt og svært viktig for det videre arbeidet i Arkivverket. Det er både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt at analogt arkivmateriale omgjøres til nyttige digitale data. 

5. Lovregulering av fellesløsninger 

Arkivansvar i fellesløsninger er foreslått regulert. Det er ikke regulert per i dag. Vi er fornøyde med at dette er tatt inn i lovutkastet.

Hva savner Arkivverket?  

– Det vil alltid være slik at et lovforslag inneholder områder der en fagetat skulle ønske vi ble imøtekommet i større grad. Slik er det også nå, sier Inga Bolstad. Det er særlig to punkter der Arkivverket savner mer lovregulert støtte:  

1. Styrket regulering av privatarkiv-området 

 Regulering av privatarkiv er i hovedsak foreslått videreført som tidligere. Vi mener fortsatt at det er nødvendig at området styrkes. Arkivverket har imidlertid et godt samarbeid med regionale aktører om privatarkivarbeidet og vi vil jobbe for å videreutvikle dette fremover. 

2. Arkivverkets rolle som utviklingsaktør må styrkes 

Arkivverkets rolle som utviklingsaktør er kritisk viktig for at vi skal kunne utnytte de muligheter teknologien gir arkivfaglig. Vi i Arkivverket skal blant annet sørge for at dokumentasjon og data blir tatt vare på for ettertiden, at overføring til langtidsbevaring skjer på en effektiv og fleksibel måte, og at utvikling av tilgjengeliggjøringsmetoder gir ny og innovativ bruk av dataene i arkivene.  

– Dette er utfordrende og arbeidsintensive oppgaver. Mye av arbeidet vi gjør og skal gjøre innen innovasjon er nybrottsarbeid. Vi trenger all støtte vi kan få i form av så vel rammeverk som ressurser, sier riksarkivar Bolstad.