ENG
NTB_X6qzw2EZeGM

Stavanger byarkiv får 200.000 kr. til å samle inn arkiver fra fornybar energi-sektoren. Her er Erna Solberg på valgkamp i Hordaland og Rogaland i 2017. Kværner, Stord. Foto: Harald Henden, VG. 2017. NTB.

Her er prosjektene som får utviklingsmidler i år

Tre hundre år gamle kokebøker skal digitaliseres. Bedriftsarkiv fra fornybar energi-næringen skal samles inn og bevares. Begge disse står på lista når årets prosjekt- og utviklingsmidler nå deles ut. På lista står også flere innovasjonsprosjekter.

Hele oversikten over tildelinger kan lastes ned nederst i saken.

– Det er gledelig å se spennende innovasjonsprosjekter i søknadsbunken til prosjekt- og utviklingsmidlene for arkiv i år. Dette er nybrottsarbeid arkivfeltet trenger mer av, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Tradisjonen tro deler Arkivverket ut årets prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv nå oppunder jul.

Arkivverkets utviklingsmidler skal bidra til å sikre og tilgjengeliggjøre samfunnets arkiver. Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for støtteordningen er institusjoner, organisasjoner og andre som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv.

Tradisjonelt har mye av midlene gått til innsamling og tilgjengeliggjøring privatarkiv. Slik er det fortsatt, men i Arkivverket er de glade for å se at det også søkes om midler til prosjekter som bidrar til nytenkning og utvikling av sektoren.

– Vi sier ja takk til begge deler. Det er et stort etterslep på digitalisering av privatarkiv, og behovet for midler er stort. Samtidig er det klart at Arkivverket også er veldig opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til utvikling innen digitaliseringen av arkivfeltet. Særlig gjelder dette innen arkivløsninger for offentlig forvaltning, sier Bolstad.

Foto av riksarkivar Inga Bolstad i et arkivmagasin.
Riksarkivar Inga Bolstad er glad for å se innovasjonsprosjekter i søknadsbunken til prosjekt- og utviklingsmidlene for arkiv i år. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.

 

Færre søknader i år

I år kunne man søke tilskudd til utviklingstiltak innenfor to programområder, Videreutvikling av privatarkivfeltet og Innovasjon i offentlig forvaltning. Arkivverket mottok 55 søknader på til sammen 27,7 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12,3 millioner.

–Det kom færre søknader i år enn i fjor da vi mottok 76. Derimot er det gledelig at søknadssummen holder seg på et forholdsvis høyt nivå til tross for en liten nedgang i totalsummen, sier Bolstad.

Støtte til innovasjon

Arkivverket deler i år ut midler til ti prosjekter innen programområdet Innovasjon i offentlig forvaltning; fem til pilotering av nye metoder og verktøy rundt Innebygd Arkivering og fem til utvikling av sammenhengende tjenester rundt Digitalarkivet.

Eksempler på innovasjonsprosjekter som har fått støtte:

 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har fått støtte til Prosjekt 1992, som ved hjelp av mediekonvertering og maskinlæring skal samkjøre analoge og digitale arkiv (hybridarkiv) som er skapt i perioden fra ca. 1992-2008. Støtten gjelder gjennomføring av et pilotprosjekt som også omfatter å undersøke mulige løsninger for publisering på Digitalarkivet.
 • Utviklingstiltaket «Kartlegge behov for kvalitetssikring av digitalisert materiale på Digitalarkivet» fikk arkivutviklingsmidler i fjor. I år har IKA Møre og Romsdal fått støtte til prosjektet «Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet», hvor målet er å implementere slik kvalitetssikring i Digitalarkivet. Det skal lages programvare for å klassifisere kvaliteten på innskannet materiale i henhold til en internasjonal standard slik at man ved publisering kan se om bildekvaliteten er egnet for f.eks. tegngjenkjenning eller gjenkjenning av håndskrift.

Støtte til privatarkiv-prosjekter

Også i år kom det inn flest søknader (43) til innsatsområdet for bevaring og digitalisering av privatarkiv.

Det er søkt om 20 millioner kroner – hvor 23 søknader er tildelt 8 millioner kroner.

Det er gitt støtte til 13 søknader innen innsatsområdet Organisering og utvikling av privatarkivbevaring nasjonalt og regionalt, og 10 innen Metodeutvikling – digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv.

Størstedelen av de støttede prosjektene dreier seg om arkiver fra viktige industribedrifter, men også f.eks. arkiver knyttet til kvenske og samiske områder.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

 • Stavanger byarkiv har fått støtte til prosjektet Bevaring av arkiv fra bedrifter knyttet til fornybar energi. Prosjektet skal lage en plan for innsamling av arkiver fra denne næringen. Fra et arkivsynspunkt er det særdeles viktig å dokumentere paradigmeskifter og omstillinger, og i så måte er det viktig å sørge for at omstilling til bærekraftig energi blir dokumentert. Det er også nyskapende at det blir satt fokus på bevaring av arkiver allerede i etableringsfasen for private virksomheter.
 • Innlandet fylkesarkiv har fått støtte til prosjektet Revitalisering av den kulinariske kulturarven, som skal tilgjengeliggjøre seks håndskrevne kokebøker fra 1700- og 1800-tallet. Ved å klargjøre, digitalisere, transkribere, tilrettelegge, tilgjengeliggjøre og formidle vil de tilrettelegges for effektiv formidling og forskning.. Prosjektet bidrar videre til å utvikle nye metoder og prosesser for hvordan digitale og manuelle transkriberingspraksiser kan komplementere hverandre, og for hvordan erfaringer fra dette arbeidet kan overføres til andre samarbeid mellom arkiv, museum og relevante aktører.

Pengedryss til Nord-Norge

I likhet med tidligere år er tildelingene jevnt geografisk fordelt i kroner, og en stor del er å regne som nasjonale løsninger. Nord-Norge er godt representert med antall prosjekter:

 • Troms og Finnmark fylkesbibliotek gis til sammen 1 million kroner for digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark og Digitalt verksted Finnmark: Pilotprosjekt om kvenske og samiske digitalt skapte privatarkiver.
 • Varanger museum gis 500.000 kr til prosjektet «Sårbare fiskeriarkiv fra prosjektet "Glemte grupper"».
 • Arkiv i Nordland gis til sammen 380.000 kr. for arbeid med bevaringsplan for privatarkiv i Nordland, samt bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale fra plateselskapet Igloo records.
 • Troms arkiv tildeles 600.000 for bevaring av bedriftsarkivene fra M. A. Kramvig og Reisen Forbrugerforening.
 • Svart-hvitt foto av to kvenske damer som sitter utenfor et hus.
  Troms og Finnmark fylkesbibliotek får 600.000 til et pilotprosjekt om kvenske og samiske digitalt skapte privatarkiver. Her er kvenske Grete Kersilæ og Lisa Riesto fotografert utenfor Aron Wartianens hus i Neiden (1890-1910). Fotograf: Ellisif Rannveig Wessel. Eier: Varanger museum IKS, Grenselandmuseet.