ENG
NorskHelsearkiv_02

Foto: Statsbygg

Helsedataservice samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset

Regjeringen har besluttet å samlokalisere nyetableringen Helsedataservice med Norsk helsearkiv på Tynset.

Lederen for Norsk helsearkiv, Bjørn Børresen, er svært fornøyd med beslutningen:

– En samlokalisering av Norsk helsearkiv og Helsedataservice betyr at vi kan samarbeide tett om tilgjengeliggjøring av historisk journalinformasjon sammen med andre helsedata. Vi kan bygge kompetanse, og gjøre helsearkivet til et relevant og viktig helseregister for forskning, sier Børresen. 

Norsk helsearkiv er en del av Arkivverket, som ledes av riksarkivar Inga Bolstad. Også hun ser muligheter ved nyetableringen:

– Dette er gode nyheter, sier Bolstad. – Arkivverket jobber målrettet og iherdig med å sikre nasjonens hukommelse. Det er viktig at dataene våre blir brukt, og forskere er en viktig målgruppe for oss. Nå når Helsedataservice legges til Tynset, legger det svært godt til rette for kompetansebygging og samarbeid for å gi brukerne gode digitale tjenester, sier hun.

Lettere tilgang

Helseregistrene er viktige kilder til kunnskap og forskning om helse og sykdom, men det er krevende å få tilgang til opplysninger fra registrene, særlig når det er nødvendig å koble data fra flere registre. Helsedataservice opprettes for å bøte på dette, og skal være i drift fra 1.1.2022.

Stortinget har i høst debattert hvor den nye enheten skal etableres.

Nå havner altså størstedelen av den nye enheten hos Norsk helsearkiv på Tynset, som ble opprettet for å ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene. Hit sendes både fysiske pasientjournaler etter avdøde for å digitaliseres, samt nyere, elektroniske pasientjournaler. Norsk helsearkiv utvikler og forvalter også helsearkivregisteret, et nytt nasjonalt helseregister. Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata. Norsk helsearkiv tilbyr historisk journalinformasjon, og kobler dette sammen med andre helsedata over Helseanalyseplattformen.

Styrker fagmiljøet

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland la under pressekonferansen vekt på at etableringen på Tynset får stor betydning for Fjellregionen, at etableringen vil videreutvikle kompetansemiljøet som allerede finnes her og at den nye enheten vil effektivisere bruken av helseregistrene.

 – Teknologien gir helt nye forutsetninger for å legge stedsuavhengige funksjoner i statlige virksomheter til andre steder i landet enn der hovedvirksomheten er lokalisert, sa Helleland.

Norsk helsearkiv har vært i drift i et drøyt år, og har allerede digitalisert 30 millioner sider journaler.

Direktoratet har anslått at det er behov for om lag 23 årsverk til drift av Helsedataservice og forvaltning av helseanalyseplattformen fra 1. januar 2022. 14 av årsverkene legges til Tynset.

 

Kontaktperson: Bjørn Børresen, direktør Norsk helsearkiv. Tel. 971 53 080.