ENG
Tynset, bygg glassiden, nedenfra

Norsk helsearkiv på Tynset vil stå ferdig våren 2019 (Foto: Tom Kolvig/Arkivverket)

​Fra Vatikanet til Tynset

Tirsdag 5. februar inngår Norsk helsearkiv kontrakt om leveranse av et system for digital langtidsbevaring (Digital Preservation System). Kontraktsverdien er på 9,5 millioner kroner de første fem årene.

Leverandøren Piql fra Drammen skal i samarbeid med kanadiske Artefactual, levere en løsning til helsearkivet basert på Archivematica. Tilsvarende løsninger er tidligere levert til gallerier, biblioteker, arkiver og museer. Blant mange spennende referansekunder finner vi Vatikanets bibliotek i RomaMuseum of Modern Art i New YorkUNESCOSs arkiv og forskningsinstituttet Konrad Zuse i Berlin. Piql har også en samarbeidsavtale med det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Norsk helsearkiv et unikt prosjekt

Det er første gang Archivematica installeres til bruk i et helsearkiv, og vi er heller ikke kjent med at andre løsninger er blitt brukt til tilsvarende formål.

– Norsk helsearkiv er et unikt prosjekt i verdenssammenheng. Ingen har tidligere etablert et digitalt langtidsarkiv for pasientjournaler, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

Både private og offentlige virksomheter (sykehus) i spesialisthelsetjenesten skal avlevere sine pasientjournaler til Norsk helsearkiv når pasienten har vært død i 10 år. Formålet med bevaringen er å legge til rette for forskning. Alt fysisk pasientarkivmateriale skal digitaliseres, slik at også utleveringene kan gjøres digitalt.

Norsk helsearkiv på Tynset skal stå ferdig våren 2019. Bildet viser kantinen (foto: Tom Kolvig/Arkivverket)

Nye muligheter for medisinsk forskning

Norge har mange helseregistre for spesifikke forskningsformål, men opplysningene i Helsearkivregisteret vil omfatte alt innhold i pasientjournalene til alle avdøde pasienter, fra alle sykehus i Norge. Helsearkivregisteret realiserer visjonen om "én innbygger - én journal" for avdøde pasienter, og skiller seg fra de andre helseregistrene ved det store omfanget av både strukturerte og ustrukturerte data. Helsearkivregisteret vil gi gode muligheter for sammenligning; mellom før og nå, mellom ulike institusjoner og ulike geografiske områder. Helsedataene i Helsearkivregisteret skal oppbevares i ubegrenset tid og vil derfor beskrive utviklingen i den norske befolkningens helsetilstand. Dette gir muligheter for ny forskning som kan komme hele verden til gode.

Åpne standarder og kildekode

Norsk helsearkiv vil legge til rette for kvalitet i alle ledd av produksjonskjeden, fra datafangst til behandling og utlevering. Dataenes validitet og integritet vil bli sikret ved bruk av Archivematica. Archivematica er basert på den internasjonale standarden Open Archival Information System (ISO 14721 - OAIS). Løsningen leveres som fri programvare og benytter åpen kildekode og grensesnitt. Dette er en viktig egenskap for digital langtidsbevaring og er med på å sikre fremtidig tilgang til arkivmaterialet. All kode som utvikles for Norsk helsearkiv, vil være tilgjengelig for tilsvarende prosjekter.

OAIS-Producer-Consumer
Prinsipper for digital langtidsbevaring (modell: Piql)

Samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket

Norsk helsearkiv vil benytte en tilrettelagt versjon av Archivematica fra Piql med tilleggsfunksjoner spesifikke for formålet. En valideringsfunksjon i det digitale mottaket skal kontrollere at de avleverte pasientjournalene samsvarer med kravene, og en registerindeks skal gjøre det enkelt å søke fram journaler f.eks. med en bestemt diagnose. Norsk helsearkiv har samarbeidet med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om kravspesifikasjonen, og arbeidet har ført til at virksomhetene har etablert et felles fagmiljø for digital langtidsbevaring.

Tynset, bygg glassiden, nedenfra 2
Norsk helsearkiv på Tynset (foto: Tom Kolvig/Arkivverket).

Stor fest på Tynset 4. juni

Det har vært en lang reise for Norsk helsearkiv, fra NOU-2006:5 "Siste stopp for pasientjournalene" og Stortingets beslutning i 2009 om å opprette helsearkivet på Tynset. Nå er Norsk helsearkiv snart framme, og med Archivematica som kjernesystem, vil det ligge til rette for sikker langtidsbevaring og spennende, ny medisinsk forskning. Prosjektorganisasjonen arbeider videre med rekruttering til driftsorganisasjonen og i løpet av våren flytter de inn i nye funksjonelle lokaler. Den 4. juni blir det storstilt fest på Tynset med mange inviterte gjester.

 

Kontaktperson:
Kristine Aasen/Norsk helsearkiv 
mob. 92 80 17 60.

Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv, Arkivverket, er regulert ved egen forskrift og har som formål å motta, sikre og utlevere helseopplysninger fra Helsearkivregisteret i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Alle statlige helseforetak og private sykehus skal avlevere sine fysiske og elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv når pasientene har vært død i 10 år. Fastleger og virksomheter i kommunenes helse- og omsorgssektor omfattes ikke av avleveringsplikten til Norsk helsearkiv. Norsk helsearkiv etableres på Tynset første halvår 2019 med ny organisasjon og nye systemer i nytt bygg.