ENG
NGS0159-32KR

Ealenjárgga siida ráhkaneame johttát. Gárdi./ Ealenjárga siida forbereder seg på vårflyttingen. Provisorisk gjerde for reinskilling (Fotograf: Eirik Borg).

Én inngang for søk etter reindriftsinformasjon

Arkivverket har opprettet et eget bestillingsskjema til bruk for de som trenger å få dokumentert rettigheter og plikter når det gjelder reindrift. Skjemaet er tilgjengelig på Arkivverkets nettsider.

Inga Marja Steinfjell.png
Direktør ved Samisk arkiv i Arkivverket, Inga Marja Steinfjell. Foto: Arkivverket.

– Finnmarkskommisjonens arbeid har ført til at langt flere siidaer har behov av å finne dokumentasjon på eget bruk, og dessverre er det få som vet hvordan man bruker Arkivverkets tjenester. Jeg håper at denne løsningen vil gjøre det enklere,  sier Inga Marja Steinfjell, direktør ved Samisk arkiv i Arkivverket. 

Nå blir tjenesten bedre for publikum og mer oversiktlig for organisasjonen internt. Dette er et ledd i å sikre rettssikkerhet for en næring som i liten grad har opparbeidet seg egen dokumentasjon og i stor grad må få innsyn i egne saker i statlige arkiv. 

– Vi får en god del spørsmål fra reindriftsnæringa. Spørsmålene handler ofte om å få dokumentert beiteretter, løyve til å sette opp gjeterhytter eller gjerder, eller rett til reinmerker, sier Steinfjell. 

Bedre forvaltning

– Mange henvendelser om reindrift rettes til Samisk arkiv, mens arkivene befinner seg i Arkivverket i Troms og Trøndelag. Vi gjør det nå enklere å få tilgang på korrekt informasjon og ønsker å gi brukerne til én vei inn, sier AnnaMaria Tonnvik, områdedirektør for tilgjengeliggjøring i Arkivverket. 

Historiske reinmerker for Vest- og Øst-Finnmark er allerede tilgjengelig på Digitalarkivet, og flere vil bli digitalisert. For opplysning om nyere reinmerker henviser vi til Landbruksdirektoratet og deres app Mearka.

Interessen for reinmerker er stor, og disse opplysningene er noe folk trenger i forbindelse med at man skal søke om nye merker. Her ser Samisk arkiv et behov av å digitalisere protokollene med merker, men også historiske søknader eller registreringer av kjøp er gode kilder til hvordan siidaer var organisert og til historisk utvikling i siidaene, sier Steinfjell. 

Eldre enn 20 år

Arkivverket forvalter de statlige arkivene om reindrift. Det nyeste arkivmaterialet er omtrent 20 år gammelt.

I de aktuelle arkivene i Arkivverket, finnes arkivmateriale etter reindriftsforvaltninga i Troms og Finnmark i Tromsø. I Trondheim er det reindriftsarkiv for Nordland, Trøndelag og Hedmark. Det er også en del arkivmateriale som gjelder reindrift i departements- og direktoratsarkiv i Oslo. I tillegg har fylkesmannen i perioder hatt et ansvar for reindriftsforvaltninga, og det finnes derfor mange opplysninger i fylkesmannsarkiva. Informasjon om reindrift finnes også i arkiv etter lensmenn og skogforvaltning.

For nyere opplysninger viser vi til statsforvalteren i det enkelte fylke eller Landbruksdirektoratets reindriftsadministrasjon i Alta. 

Personvern viktig

Opplysninger i melding om enkeltpersoners reintall og deres personlige forhold er underlagt taushetsplikt (Reindriftsloven § 18). Det blir praktisert partsinnsyn.

Les vår veiledning om reindriftsarkiv og gjør deg kjent med Arkivverkets serviceerklæring her.