ENG
MicrosoftTeams-image (3)

Foto: Pixabay

En felles løsning for digital langtidsbevaring

Både offentlige og private virksomheter har digitalt arkivmateriale som må tas vare på for fremtiden, på en sikker måte. Arkivverket lager en felles løsning som både offentlige og private virksomheter kan bruke. Hvorfor lager vi en som vi vil skal passe for alle – og hvordan gjør vi det?

Bilde med teksten "Den internasjonale dagen for digital bevaring 2. november 2023"

Den årlige internasjonale dagen for digital bevaring, World Digital Preservation Day, er en god anledning til å fortelle hvordan og hvorfor vi utvikler en felles løsning for langtidsbevaring.

Er felles bevaringsløsning lurt?

Er det lurt å lage en fellesløsning for langtidsbevaring av alle offentlige arkiv, eller ville det være tryggere med flere løsninger? Å kunne lykkes med en digital langtidsbevaringsløsning krever mye ressurser. Det er kostbart å anskaffe løsning, og enda mer kostbart å lage egen løsning. Kompetanse er også en mangelvare på et fagfelt som er under utvikling. Ved en fellesløsning vil man kunne samle ressursene, og skape et større miljø for langtidsbevaring.

Vår felles løsning

Arkivverket fikk satsingsmidler over statsbudsjettet i 2020 til å videreutvikle Digitalarkivet for å motta, bevare og tilgjengeliggjøre arkiv for statlig sektor. IT-politiske føringer tilsier at vi da også bør se utviklingen opp mot behov i kommunal sektor, og lage løsninger for hele offentlig sektor. Samtidig bør det være åpent også for bevaringsverdige privatarkiver. 

Opp til den enkelte kommune å benytte Digitalarkivets langtidsbevaring

Statlige virksomheter benytter langtidsbevaringen i Digitalarkivet når de avleverer sine arkiv til Arkivverket. Kommuner og fylkeskommuner har egne arkivdepoter, og det er opp til den enkelte fylkeskommune og kommune å vurdere om de vil bruke Digitalarkivet til sin langtidsbevaring. Å bruke langtidsbevaringen i Digitalarkivet påvirker ikke eierskapet, forvaltningsansvaret eller råderetten over arkivene. 

Når vi utvikler Digitalarkivets langtidsbevaring, jobber vi for at Digitalarkivet også kan dekke behovene for kommunal sektor. Slik kan vi gå i retning av ett felles sted å bevare all offentlig arkivdata for fremtiden. 

Funksjonalitet for alle, selvbetjent og automatisk 

Langtidsbevaringen vi utvikler skal i størst mulig grad være selvbetjent og ha automatiserte prosesser, slik at det er enkelt og effektivt for alle virksomheter å bruke løsningen. 

Dynamisk samarbeid om utvikling

Å utvikle Digitalarkivets langtidsbevaring krever dynamisk samarbeid, hvor det er viktig å lytte til behov og ta innspill. Vi jobber tett med virksomhetene som skal levere digitale arkiver, og vi starter nye samarbeid når vi oppdager behov eller utfordringer som skal løses. Dette kan være pilotprosjekter der vi sammen utforsker ny teknologi og formater. Både å produsere og overføre arkivuttrekk krever ofte tverrfaglig samarbeid, og involverer både ledelse, arkivtjenesten, fagansvarlige, systemeiere, IT-drift og systemleverandører.   

Samarbeid gir de beste løsningene, men er samtidig utfordrende. Vi kjenner utfordringene med å være tett nok på virksomhetene, formidle og involvere nok i det vi utvikler. Dette jobber vi stadig med å forbedre. Det er viktig at samarbeidet om utviklingen skal fortsette over tid. Å utvikle en god, felles bevaringsløsning er ikke en engangsjobb - nye behov melder seg, og utviklingen må være kontinuerlig. 

Langsiktig og gjenbrukbart

Vi har stor tro på verdien i åpne standarder og åpen kildekode, og legger stor vekt på gjenbrukbarhet. Dette gjør vi ikke bare fordi det er kostnadseffektivt, men fordi det bidrar til en åpen og inkluderende digital kultur. Dette handler om å tenke langsiktig, og åpner for bredere samarbeid og raskere innovasjon. Gjenbrukbarhet sikrer at ressursene vi bruker i dag kan tjene samfunnet i morgen.