ENG
BERR9511

Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid

(Pressemelding 01.10.2018) Arkivsenter sør starter opp et tettere samarbeid om publikumstjenester og depotdrift. Arkivbrukere på Agder skal få bedre tjenester med felles og lokal ledelse.

Arkivsenter Sør på Presteheia i Kristiansand huser Statsarkivet i Kristiansand, en del av Arkivverket, og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Mens Statsarkivet tar vare på arkivene etter den lokale og regionale statlige forvaltningen og arkiver fra bedrifter, lag og foreninger, er IKAVAs kjerneoppgave å ta vare på kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale i Vest Agder. Pilot Agder er en utprøving av et tettere samarbeid mellom interkommunale selskaper og det statlige Arkivverket, ved at bevaring av arkiver i depot og tjenester ut mot publikum, får en felles organisering og ledelse. Modellen er en pilot for et mulig fremtidig regionalt arkiv der målet er et mer samlet og sterkere fagmiljø, der du som arkivbruker i Agder skal få bedre tjenester.

Den 8. oktober vil innbyggerne i Vest-Agder i større grad få én fysisk inngang til arkivene, uansett hvilke arkiver du skal ha tilgang til. Både Arkivverket og IKAVA håper at dette vil gjøre terskelen lavere for å ta kontakt med Arkivsenter sør.

Behov for et samlet fagmiljø

Diverse stortingsmeldinger de siste 10-15 årene har pekt på behovet for å bygge samlede fagmiljøer på arkiv i regionene, og også å se på mulighetene for å overføre statlige oppgaver til kommunene. Som kjent har Stortinget besluttet at Norge skal gjennomgå en regionreform. Det innebærer at vi går inn i en stor administrativ omlegging frem mot 2020, hvor 19 fylker skal omgjøres til 11. De nye fylkene skal få et større ansvar enn de nåværende og det er forventet at enkelte oppgaver som i dag er statlige, skal overføres til regionene.

Samlede regionale arkivinstitusjoner kan løse både kommunale og statlige oppgaver i depotinstitusjoner. Dette vil gi miljøer som er store nok til å vedlikeholde og utvikle kompetanse og tjenester. Det er klare fordeler ved å samle virksomheter og tilby felles publikumsfasiliteter. Fordelene er både faglige ut fra behov for fagkunnskap, spesialisering og samordning av arbeidsoppgaver, og det vil også gi et bedre publikumstilbud. Pilot Agder vil være en mulig modell for samarbeid om arkivoppgaver i regionene. Erfaringer fra piloten vil kunne gi innspill til lovutvalgets arbeid med organisering av arkivsektoren.

Av riksarkivar Inga Bolstad og arkivsjef Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS.