ENG
445FD0AE-5AA9-4839-BF46-94216D5D65DD

Åpenhetspris til Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket

Norsk arkivråd, Arkivforbundet og Arkivverket fikk tirsdag Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris. – Denne prisen er vi stolte og glade for å få, sammen med gode arkivkolleger, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

De tre vinnerne jobber med arkiv og dokumentasjonsforvaltning fra ulike ståsteder. Bakgrunnen for at nettopp disse fikk årets åpenhetspris, er høringssvarene vi skrev i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i offentlighetsloven. Juryen mener at disse tre høringsuttalelsene var med på å bidra til at forslaget ble trukket, og de tre mottar prisen på vegne av det sivile fellesskapet, som de mener stilte til “dugnad” for offentlighetsloven. 

– Prisen er en takk fra alle oss for den jobben dere gjør hver eneste dag for å tilrettelegge for innsyn og åpenhet og derfor for en åpen og opplyst offentlig samtale, skriver juryen i sin begrunnelse. 

– Dette markerer et skille for Åpenhetsprisen, sier juryformann og kommunikasjonsdirektør i XXL, Jan Christian Thommesen. – I år deles ikke prisen ut til noen som har synliggjort og fremmet åpenhet og innsyn som sådan, men snarere til noen som har vært toneangivende i å sørge for at åpenhet og innsyn ikke forvitrer. 

Stort engasjement 

Forslaget til endringer i offentlighetsloven og arkivforskriften skapte mye debatt tidligere i år. Lovforslaget innebar at ikke bare organinterne dokumenter, men også journalopplysninger som gjaldt de organinterne dokumentene, skulle kunne unntas fra offentlig innsyn. 

I høringssvaret var Arkivverket bekymret for hvilke uante og ikke-tilsiktede effekter en lovendring ville få. Arkivverket mente at forslaget var i konflikt med selve formålet til offentlighetsloven, og at en lovendring ville innebære mindre åpenhet og gjennomsiktighet. 

– Allmennheten har rett til innsyn i dokumenter fra stat og kommune, men uten arkiv og gode journaler er det umulig å ettergå hva som er besluttet og bestemt, sier riksarkivaren.  
 

Regjeringen fikk mer enn 3400 svar på høringsforslaget.De kan du lese her.
 

Deler prisen med gode arkivkolleger 

Arkivverket tok imot prisen på Kommuniasjonsforeningens høstseminar tirsdag 7. november. Omådedirektør i Arkivverket, Kjetil Korslien, tok imot prisen på vegne av riksarkivaren, sammen med representanter fra Norsk Arkivråd og Arkivforbundet.   
 

– Vi er glade og stolte over tildelingen, den gir motivasjon for å fortsette arbeidet vi gjør i Norsk Arkivråd! Det sier Anja Vestvold, leder for Norsk Arkivråd.  
 

– Saken illustrerer hvor prekært det er at evalueringen av offentlighetsloven fra 2016 følges opp og at vi får en helhetlig modernisering av arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven, avslutter hun. 

Ole Martin Rønning, leder i Arkivforbundet, sier det er en stor glede å motta Åpenhetsprisen på vegne av forbundets medlemmer: – Vi tolker tildelingen som en anerkjennelse av den innsatsen våre medlemmer i arkivinstitusjonene gjør for offentlighet og etterrettelighet i forvaltningen gjennom sitt daglige arbeid. 

åpenhet alle bred

Jorunn Bødtker (Norsk Arkivråd), Liv Heidi Siljebråten (Norsk Arkivråd), Kjetil Korslien (Arkivverket), Anja Vestvold (Norsk Arkivråd) og Ole Martin Rønning (Arkivforbundet)