ENG

Høring - forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift (2021)

Riksarkivaren foreslår endringer i Riksarkivarens forskrift. Høringen gjelder mindre endringer i flere kapitler.

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) fastsetter blant annet detaljerte krav til arkivlokaler, krav til elektronisk arkiv, formater, og regler om bevaring og kassasjon mv. Dette er regler det er behov for å oppdatere, forbedre og ajourføre jevnlig. I påvente av ny arkivlov vil Arkivverket forbedre og oppdatere riksarkivarens forskrift innenfor de rammer gjeldende arkivlov og arkivforskrift legger. Riksarkivaren sender med dette riksarkivarens forskrift på høring.

I denne høringen foreslår Riksarkivaren å tydeliggjøre visse krav i kapittel 2 og kapittel 3. Det er også forslag om å gjøre endringer i kapittel 5 for å utvide statlige arkivskaperers adgang til å inngå avtale med Riksarkivaren om avlevering av elektroniske arkiv med alternative metoder og formater. I tillegg åpnes det nå opp for å tillatte noen flere filformater ved avlevering av elektroniske arkiv.

I kapittel 7 foreslås det blant annet å erstatte begrepet kassasjonsfrist med oppbevaringstid. Videre foreslås det å endre § 7-11 og § 7-26 ved å tillate kassasjon av rekruttering og tilsettingssaker. Det er også forslag om å innføre egne bevaringsregler for saker om fagskoler, folkehøyskoler og kommunens arbeid med tilskudd til bolig.

I kapittel 8 foreslås det å frita Arkivverket fra å følge OAIS- standarden og TRAC rammeverket når det er vi som er depotordning.

Høringssvar sendes til [email protected] eller Arkivverket, p.b. 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo. Vi ber om at eventuelle merknader utformes slik at det fremgår tydelig hvilke deler av høringsnotatet de er knyttet til. Vi ber også om at høringsinstansene vurderer om det er underliggende instanser som bør høres. Høringsfristen er 10. august 2021.