ENG

Høring: Forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift

Riksarkivaren foreslår endringer i Riksarkivarens forskrift. Høringen gjelder mindre endringer i flere kapitler.

Riksarkivaren sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift 19. desember 2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift).

Høringen gjelder mindre endringer i flere kapitler. Flere av endringene dreier seg om justeringer av ordlyd for å tydeliggjøre budskapet, og enkelte steder er gamle definisjoner tatt inn i regelverket igjen av pedagogiske hensyn.

I kapittel 8 er det foreslått å fjerne kravet om seks måneders oppbevaringstid av papirarkivet etter konverteringen til digitalt format, i tillegg er det åpnet for å kunne søke Riksarkivaren om unntak fra noen av kravene i mediekonverteringsprosessen.

Kapittel 9 om mikrofilm foreslås opphevet og enkelte bestemmelser flyttet til henholdsvis kapittel 2 og 6. Nærmere om dette fremgår av vedlagte høringsnotat og forskriftsmanus.

Høringssvar sendes til [email protected] eller Arkivverket, p.b. 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo. Vi ber om at eventuelle merknader utformes slik at det fremgår tydelig hvilke deler av høringsnotatet de er knyttet til. Vi ber også om at høringsinstansene vurderer om det er underliggende instanser som bør høres. Høringsfristen er 16. september 2019.