ENG
Reindrift_Forberedelse vårflytting

Ealenjárgga siida ráhkaneame johttát/ Ealenjárga siida forbereder seg på vårflyttingen (våren 1974).

Brukerveiledning reindriftsarkiver

Arkivverket får ofte spørsmål angående dokumentasjon av reindriftsrettigheter. Mange viktige opplysninger kan finnes i sakarkivene eller reindriftsmeldingene for det enkelte distrikt. Ved bestilling av opplysninger/dokumentasjon på rettigheter er det viktig å oppgi så nøyaktige opplysninger som mulig; navn på person, tidspunkt og sted er viktig for at saksbehandlingen skal gå så raskt som mulig.  

Det finnes opplysninger om rettigheter og plikter angående reindrift i mange arkiver. De fleste opplysningene finnes i arkiver etter reindriftsforvaltningen for Troms, Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark. En del opplysninger finnes også i arkivene etter fylkesmenn og skogforvaltning i det aktuelle fylket, og i departementsarkiver. 

Her er en oversikt over hvor du kan finne opplysninger om reindrift (arkivkataloger). Klikk på arkivnavnet for å se innholdet i katalogene: 

SATØ-S-1687 Reindriftsforvaltningen i Troms 1850-2006 

SATØ-S-1461 Reindriftsforvaltninga i Finnmark/Øst Finnmark  1884-2008

SATØ-S-1452 Reindriftsforvaltninga i Vest-Finnmark  1928-2009

SATØ-S-1445 Reindriftsforvaltninga i Alta  1973-2003 (direktoratsarkiv som omfatter hele landet) 

SAT-A-5309 Reindriftsforvaltningen i Nordland

SAT-A-4566 Reindriftsforvaltningen i Nord- Trøndelag

SAT-A-4981 Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag og Hedmark

RA-S-1247 Landbruksdepartementets kontor for reindrift og ferskvannsfiske

Det er lite av reindriftsarkivene som er digitaliserte, men dersom du for eksempel er interessert i eldre reinmerker for Finnmark, vil du kunne lete etter opplysninger i det digitaliserte materialet som ligger på Digitalarkivet

Nyere register over reinmerker for hele landet er gjort tilgjengelig av Landbruksdirektoratet 

I 1888-loven om reindrift i Finnmarkens amt ble det bestemt at amtmannen skulle fordele sommerbeitestrekningene for rein på øyer og halvøyer i Finnmark. Fra 1894 til 1899 ble det ansatt «lappefogder» i alle de fire reinbeiteområdene sør for Finnmark: Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark. Lappefogden ble underlagt amtmannen, og ble pålagt å samarbeide med lensmennene og oppsynsmenn.

1933 
Ny reindriftslov av 1933 gjaldt alle reindriftsområder. Finnmark fylke ble delt i fire reinsogn og 31 reindistrikter. Egen lappefogd for Finnmark beiteområde ble ansatt i 1933, og fra 1968 ble området delt i to, Øst- og Vest-Finnmark. 

Reindriftssamer som ville flytte med reinene sine til et reindriftsdistrikt, skulle etter loven av 1883 melde fra til lensmannen. Meldingen skulle inneholde opplysninger om navn på reineier og familie, tilflyttingsdistrikt og antall rein. Lensmannen skulle gi formannen i tilflyttings-distriktet en fortegnelse og sende opplysningene til amtmannen. 

Fylkesmannsarkivene viser at det også før 1884 ble sendt forhåndsmeldinger om reinflytting. I tillegg har amtmannen mottatt rapporter fra oppsynsmenn og lensmenn. Ifølge reindriftsloven 1933 skulle forhåndsmelding om reindrift sendes til lappefogden eller fylkesmannen. 

Registrering av reinmerker ble innført i Finnmark ved lov 1888, og i de øvrige områdene ved lov 1897. Reinmerker skulle registreres av distriktets lensmann. Hvert år skulle den som registrerte sende utskrift av registreringsprotokollen til amtmannen. Registreringen ble tillagt lappefogden i distriktene Trøndelag og Hedmark 1899, og for Tromsø amt i 1900. For hele landet ble dette innført med reindriftsloven 1933. 

Amtmannen sendte årlig innberetninger om lappevesenet og reindrift til Landbruksdepartementet. Etter at det var ansatt lappefogder, var det disse som utarbeidet årsberetningene. 

1978 
Reindriftsforvaltningen ble omorganisert ved lov av 1978. Da ble det bestemte at fylkestingene skulle oppnevne områdestyrer i hvert reinbeiteområde. Saker som ble avgjort i områdestyret kunne ankes til reindriftstyret. Den sentrale reindriftsadministrasjonen ble nå opprettet i Alta. Den skulle være sekretariat for reindriftsstyret og dessuten ha ansvaret for forvaltning, planlegging, veiledning og forskning/forsøksvirksomhet. 

2014 
Fra 1. juli 2014 ble Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning lagt ned, og virksomhetene ble overført til Landbruksdirektoratet. Det nye Landbruksdirektoratet har nå ansvaret for alle fagområder innen landbrukssektoren. Landbruksdirektoratet har kontorer i Oslo og i Alta. Avdelingen i Oslo håndterer de samme oppgavene som Statens landbruksforvaltning hadde ansvar for tidligere, mens hovedansvaret for reindriftsforvaltningen er lokalisert i Alta slik Reindriftsadministrasjonen var før. 

Områdestyrenes myndighet ble fra 1. januar 2014 overført til fylkesmannen. De tidligere områdekontorene er nå organisert under fylkesmennene/statsforvalteren i de fem nordligste fylkene.