ENG

Dekorasjoner og medaljer

Det offentlige deler ut dekorasjoner og medaljer for å påskjønne enkeltpersoner som har gjort en ekstra innsats. I arkivene kan du finne opplysninger om tildelinger av de fleste norske dekorasjoner.

Det kan være snakk om krigsdekorasjoner, dekorasjoner for mot ved enkelthendelser, eller for lengre tids innsats. Noen medaljer deles også ut av andre enn det offentlige, eksempelvis Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. 

Arkivverket har opplysninger om de fleste norske dekorasjoner. I mange tilfeller vil det finnes en kort redegjørelse for hvorfor vedkommende har fått utmerkelsen. 

Oversikt over dekorasjoner og medaljer

Krigskorset

Krigskorset er Norges høyeste utmerkelse. Medaljen tildeles ved Kongen i statsråd. Selve teksten for tildelingen finnes i resolusjonsprotokollene i arkivet etter Statsrådssekretariatet. Det kan også finnes ytterligere opplysninger i arkivet etter det departementet som kom med innstillingen.

Medaljen for borgerdåd

Medaljen for borgerdåd ble tildelt ved Kongen i statsråd. Teksten ved tildelingen finnes i resolusjonsprotokollene i arkivet etter Statsrådssekretariatet. Mer utfyllende opplysninger kan du finne i arkivene etter departementet som kom med innstillingen.

Haakon VIIs frihetskors

Haakon VIIs frihetskors tildeles ved Kongen i statsråd. Tildelingsteksten finnes i resolusjonsprotokollene i arkivet etter Statsrådssekretariatet. Bakgrunnen for tildelingen kan du finne i arkivene etter det departementet som innstilte tildelingen. 

St. Olavsmedaljen med ekegren

Medaljen ble frem til 2010 tildelt av Kongen. Etter 2010 er det Kongen i statsråd som tildeler medaljen. Riksarkivet har opplysninger om tildelingene fra andre verdenskrig. I arkivet etter Det Kongelige Slott, Hoffetaten, finnes innstillingene til tildelingene.

Medaljen for edel dåd

Medaljen for edel dåd tildeles ved Kongen i statsråd. Selve resolusjonstekstene finnes i arkivet etter Statsrådssekretariatet. Innstillingene finnes som regel i arkivet etter Handelsdepartementet, 1. sjømannskontor.

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen tildeles ved Kongen i statsråd. Tildelingene kan finnes i resolusjonsprotokollene i arkivet etter Statsrådssekretariatet. Som regel vil det kun stå vedkommendes navn på en liste over personer som tildeles medaljen. For krigsseilere som fikk medaljen etter krigen vil tildelingen som regel være dokumentert ved et stempel på den enkeltes ex. gratia-mappe.

Haakon VIIs frihetsmedalje

Frihetsmedaljen tildeles ved Kongen i statsråd. Tildelingene finnes i resolusjonsprotokollene i arkivet etter Statsrådssekretariatet. Innstillingene finnes i arkivene etter det departementet som kom med innstillingen. Ofte er det kun vedkommendes navn på en liste over personer som ble tildelt medaljen. For krigsseilere er tildelingen som regel dokumentert ved et stempel på den enkeltes ex. gratia-mappe.

Kongens fortjenstmedalje

Opplysninger om tildelinger av Kongens fortjenstmedalje finnes i arkivet etter Det Kongelige Slott, Hoffetaten. I arkivet finnes forslagene til at en person skal tildeles medaljen. Dersom du ikke vet året for en tildeling finnes det en søkbar database på Kongehusets nettsider.

Deltagermedaljen

Tildelinger av Deltagermedaljen er dårlig dokumentert. For tildelingene etter felttoget i 1940 finnes det en del avdelingsvise lister i arkivet etter Forsvarsdepartementet, men de er langt fra komplette. Disse listene er publisert på Digitalarkivet.

Riksarkivet oppbevarer også et kartotek over tildelinger på 1970-tallet til krigsseilere, men har ikke dokumenter om disse tildelingene.

For de tildelingene til motstandsfolk som ble gjort på 1980-tallet har Arkivverket ingen opplysninger. Henvendelser må rettes til Forsvarssjefens medaljeråd.

En tildeling av Deltagermedaljen kan også være notert på vedkommendes militære rulleblad, men Arkivverket har bare unntaksvis bevart rulleblad for så gammelt mannskap med mindre de var befal i Forsvarets tjeneste fram til pensjonsalder.

Norges vels medalje for lang og tro tjeneste

For å finne opplysninger om tildelinger av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste trenger vi å vite året for tildelingen. Det som finnes av dokumentasjon vil for det meste være at vedkommendes navn står på en liste over personer i en bedrift som har gjort seg fortjent til medaljen, med antall år de har vært ansatt.

Hvordan få tilgang på opplysninger?

Du kan kontakte oss for å få opplysninger.

Opplysninger Arkivverket ikke har

Vi har ikke opplysninger om tildelinger av St. Olavs orden til nordmenn. Til utenlandske statsborgere finnes det noe dokumentasjon i arkivet etter Utenriksdepartementet. For hjelp til å finne opplysninger om tildelinger av St. Olavs orden må du kontakte Det kongelige slott.