ENG

Dødsfall

Det finnes opplysninger om dødsfall flere steder i statsarkivenes arkivmateriale, særlig i arkivene etter sorenskriver/byfogd, lensmann og sogneprest.

Hva finnes av dokumentasjon? 

I arkivene etter sorenskriver og byfogd finnes det dødsfallsmeldinger med opplysninger om navn, dødsdato og arvinger, og om det ble avholdt skifte etter den avdøde eller ikke. Der kan det også finnes dødsfallsprotokoller, i enkelte tilfeller med opplysninger om dødsårsak. Også hos lensmannen kan det finnes dødsfallsprotokoller.

Kirkebøkene etter sognepresten inneholder opplysninger om dødsdato, begravelsesdato og gjerne dødsårsak. Det er imidlertid ikke alltid registrert dødsfall som har skjedd langt unna den avdødes hjemkommune.

I folkeregisteret finnes det egne serier med hovedregisterkort for døde personer. Hovedregisterkortene kan være vanskelige å finne fram i, siden navneregisterkortene ikke har blitt avlevert enda. Opplysninger fra folkeregistrene er imidlertid underlagt strenge regler for taushetsplikt etter folkeregisterloven med forskrift, og det må gjøres en innsynsvurdering før opplysninger eventuelt kan gis ut. Hovedregelen er at innsyn ikke kan gis før 60 år etter en persons død.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

På Digitalarkivet finnes det en del skannet materiale knyttet til dødsfall under skiftemateriale. Der finnes det også et landsdekkende, søkbart register over dødsfall i perioden 1995-2001. 

I tillegg finnes det skannede kirkebøker med dødsfallsopplysninger.

Opplysninger om døde og begravede, samt dødfødte der dødsårsak vises, publiseres ikke på internett før etter 80 år. Ellers er det ingen begrensninger. Det er imidlertid ikke alle kirkebøker med dødsfallsopplysninger av nyere dato som er digitalisert, selv om dødsårsaken ikke kommer fram. 

For å få informasjon om dødsfall som du ikke finner i kildene på Digitalarkivet, kan du ta kontakt med Arkivverket:

Vær oppmerksom på at denne typen opplysninger i enkelte tilfeller kan inneholde taushetsbelagt informasjon

Dokumentasjon som finnes andre steder

Det er svært varierende hvor langt fram i tid materiale er avlevert til statsarkivene, normalt avleveres arkiv etter omlag 25 år. Dersom du er ute etter et nyere dødsfall, anbefales det å ta direkte kontakt med den aktuelle tingretten.

For opplysninger om gravsted finnes det gravstedsprotokoller hos kirkevergen. Arkivene etter disse er bevart i kommunale eller interkommunale arkivdepot.