ENG

Dødsfall

Opplysninger om dødsfall kan man finne i mange ulike arkiver. De mest brukte seriene befinner seg i arkivene etter sorenskriver og byfogd, lensmann og sogneprest. Mye av arkivmaterialet er tilgjengelig på Digitalarkivet

Hva finnes av dokumentasjon? 

Sorenskriver og byfogd
I arkivene etter sorenskriver og byfogd finnes det egne serier med dødsfallsmeldinger med opplysninger om avdødes navn, dødsdato og arvinger. Her finner vi også informasjon om skifterettens behandling av dødsfallet – hvorvidt gjenlevende ektefelle satt i uskiftet bo, om arvingene overtok boet til privat skifte eller om boet gikk til offentlig skifte.

Sokneprest
Kirkebøkene etter sogneprestene har egne lister med begravede som inneholder opplysninger om dødsdato, begravelsesdato og i noen tilfeller dødsårsak.

Lensmannsarkivene
Her finner vi dødsfallsprotokoller fra midten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet med opplysninger om den avdøde, lister over arvinger og gjerne også dødsårsak.

Dokumentasjon som finnes andre steder

Normalt avleveres arkiver først når de er 25-30 år gamle. Trenger du skifteattest eller annen dokumentasjon fra nyere dødsfall må du kontakte den aktuelle tingretten.

For opplysninger om gravsted finnes det gravstedsprotokoller hos kirkevergen. Arkivene etter kirkevergene er bevart i kommunale eller interkommunale arkivdepot. 

Slekt og Datas register over gravminner i Norge er svært nyttig hvis du ikke kjenner til dødsdato eller dødssted.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Du kan finne mye selv på Digitalarkivet!
På Digitalarkivet finnes det både skannet og søkbart materiale knyttet til dødsfall. Oversikt over hva som er tilgjengelig får du via Finn kilde. Mesteparten av de avleverte kirkebøkene er skannet og er fritt tilgjengelige på Digitalarkivet. For mange distrikter er også dødsfallsprotokollene til lensmannen skannet og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet.

Besøk en lesesal!
Arkivmateriale som ikke er digitalisert kan du bestille til gjennomsyn ved en av våre lesesaler - les mer her. Oversikt over hva som er avlevert Arkivverket finner du på Arkivportalen. Her kan du også bestille arkivmateriale for gjennomsyn på lesesalen.

Adgangsbegrensning og variasjoner
Denne type arkivsaker kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Av den grunn må tilgangen til materialet til en viss grad begrenses. For eksempel vil skannede kirkebøker med opplysninger om dødsårsak ha en sperrefrist på 80 år, og dødsfallsprotokollene til lensmannen er sperret på nett fra og med 1935. Merk og at det kan være lokale variasjoner i hvilke opplysninger som er registrert i de ulike arkivseriene. 

Trenger du informasjon om dødsfall som du ikke finner i kildene på Digitalarkivet kan du kontakte Arkivverket for oppslag.