ENG
BERRE_kvinne og jente

Pågående prosjekter

Oversikt over alle pågående prosjekter Arkivverket er engasjert i.

Tidsrom: 2019 - 2023

Kontaktinfo: 

Prosjektledere:
Jorunn B. Olafsdottir, jorola@arkivverket.no,
Hilde Uthaug, Hiluth@arkivverket.no

Prosjekteier:
Øyvind Akerhaugen, oyvake@arkivverket.no

Digitalarkivet skal bli en fellesløsning for mottak, bevaring og publisering av digitale, historiske data fra hele arkivfeltet, for statlige, kommunale og private aktører. Løsningen vil gi en vesentlig forenkling og forbedring av verdikjeden fra mottak og bevaring, til publisering.

Digitalarkivet vil muliggjøre søk på tvers av digitalt tilgjengelige arkiv og historiske data, uavhengig av format. Det vil bli tilrettelagt for deling av historisk data for både videreforedling, eksterne løsninger og bruk i ulike økosystem.  

Arbeidet vil bli delt i leveranser plassert ut i tid i henhold til veikart for Digitalarkivet. Det første vi ser på er minimumsløsning for mottak og langtidsbevaring ogselvbetjent publiseringsløsning for eksterne aktører.

Les mer om Digitalarkivet

Målet med Innebygd arkivering er å drive frem en endring i måten offentlige virksomheter tar vare på dokumentasjon på, hvor dagens teknologiske mulighetsrom utnyttes til å utvikle intuitive, sømløse, usynlige og automatiserte løsninger. Satsingen omfatter flere parallelle aktiviteter (se nedenfor).

Tidsrom: 2019 - 2025

Kontaktinfo: 

Prosjektleder:
Cathrin B. Møller, catmol@arkivverket.no

Prosjekteier:
Espen Sjøvoll, espsjo@arkivverket.no

StimuLab Arkivfloken: 

Prosjektet Arkivfloken er en del av satsingen Innebygd arkivering. Prosjektet tar for seg hvilke utfordringer offentlig sektor har med å ta vare på informasjon for fremtiden. Metoden er å sette brukeren i sentrum og tenke nytt rundt dagens systemer og måter å jobbe på. Arkivverket vil at prosjektet skal resultere i gode svar på hva som skal til for å oppnå innovasjon på dette området. Prosjektet har fått støtte fra Digitaliseringsdirektoratet og DOGA sin StimuLab-ordning, som har som mål å stimulere til innovasjon i offentlig sektor. 

For mer informasjon: 
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/innebygd-arkivering/stimulab-arkivfloken?q=stimulab

Regulatorisk sandkasse:

Etablere en regulatorisk sandkasse som gir utvalgte virksomheter mulighet til å teste ut nye løsninger, teknologier eller tjenester i et begrenset omfang. Under tett oppfølging av Arkivverket vil det avdekkes om løsningene er i tråd med regelverket, og gi økt kunnskap til Arkivverket om forbedring av vårt regelverk. Målet er å stimulere markedet til å tenke nytt rundt sine produkter og forvaltningen til å ta større eierskap til sine dokumentasjons- og arkiveringsprosesser. 

Det er satt i gang et pilotarbeid for å utprøve denne sandkassen. 


 

Samfunnsøkonomisk analyse:

Det skal gjøres en analyse av nåsituasjonen for hvordan dokumentasjon tas vare på i forvaltningen. I analysen vil det kartlegges kostnader, konsekvenser og dokumentasjonstap ved dagens løsninger og systemer, og man vi se på hvorvidt dokumentasjon fanges i alle kanaler og løsninger som benyttes i offentlig sektor.

EAG – European archive group:

Norge leder en arbeidsgruppe i EAG som skal se på innebygd arkivering på Europeisk nivå. Flere europeiske land er med i gruppen, og man skal i arbeidet erfaringsutveksle og teste ut ulike metoder og tilnærminger.

Målet er at Arkivverket og arkivskaperne i statlig forvaltning er i stand til å håndtere avlevering av papirarkivene som allerede er skapt og kommer til å bli skapt, på en måte som er i tråd med Arkivverkets samfunnsoppdrag, samtidig som det gjøres på den beste samfunnsøkonomiske måten.

Tidsrom: 2019-2020

Prosjektleder:
Stein Utstumo, steuts@arkivverket.no

Prosjekteier:
Øyvind Akerhaugen, oyvake@arkivverket.no

Hovedformålet med prosjektet er å identifisere måter å redusere ressursbruken på ved overføring av digitalt skapte arkiver fra arkivskaper til arkivdepot, og med det senke terskelen for at statlige og kommunale arkiver blir sikret for ettertiden.

For mer informasjon:
https://beta.arkivverket.no/prosjekter/modark

Tidsrom: 2019-2020

Prosjektleder:
Stein Utstumo, steuts@arkivverket.no

Prosjekteier:
Øyvind Akerhaugen, oyvake@arkivverket.no

Digitaliserte og digitalt skapte pasientjournaler, samt annet pasientarkivmateriale kan mottas og bevares i ubegrenset tid og utleveres digitalt til pårørende og forskere i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Tidsrom: 2019-2020

Prosjektleder:
Hanne Mari Hindklev, hanhin@arkivverket.no

Prosjekteier:
Bjørn Børresen, bjorn.borresen@arkivverket.no

Henvendelsessystemet skal understøtte Arkivverkets arbeid med å digitalisere og forbedre interne prosesser, og bidra til at vi leverer bedre og mer effektive tjenester. Arkivverket skal få et system for å håndtere henvendelser relatert til fremtidige fellesløsninger (langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring)

Tidsrom: 2020

Prosjektleder:
Erland Pettersen, erlpet@arkivverket.no

Prosjekteier:
Tom W. Oddby, tomodd@arkivverket.no

Formålet er bedre oversikt over bestand og bruk av arkivmateriale, bedre grunnlag for å foreta kvalifiserte utvalg for digitalisering og forbedret prosess som sikrer veien fra papir i magasin til digitalt søkbart.

Tidsrom: 2020

Prosjektleder:
Stein Utstumo, steuts@arkivverket.no

Prosjekteier:
Øyvind Akerhaugen, oyvake@arkivverket.no

For å gjøre dokumentene digitalt tilgjengelig for brukere, må det legges på metadata for framfinning og bruk. Den store mengden arkivmateriale det dreier seg om, tilsier at vi må finne nye, effektive metoder for å legge informasjonen til rette for bruk. ​

For mer informasjon: 
https://beta.arkivverket.no/tagged/maskinl%C3%A6ring

Tidsrom: 2019-2020

Ledes av:
Erik G. Aaberg, eriaab@arkivverket.no

Prosjekteier:
Kristin Jacobsen, krijac@arkivverket.no

Skal se på hvilke standarder for metadata Arkivverket skal kreve og godta, samt bidra til helhetlig og relevant informasjonsforvaltning uten å påføre offentlige virksomheter unødig store byrder​.

Tidsrom: 2019-2020

Ledes av:
Stein Utstumo, steuts@arkivverket.no

Prosjekteier:
Kristin Jacobsen, krijac@arkivverket.no

Etablere et samhandlingsforum med arkivsektoren for å sikre forankring av og sammenheng mellom produkter, sørge for forutsigbar utvikling og identifisere ytterligere behov

Tidsrom: 2019-2020

Ledes av:
Siri Vetvik Faye-Lund, sirlun@arkivverket.no

Prosjekteier:
Lars Sandberg, lasa@arkivverket.no

Formålet med dette tiltaket er å få god forståelse for historieforskernes behov og hvilke tjenester de etterspør.

Tidsrom: 2020

Ledes av:
Ine Fintland, inefin@arkivverket.no

Prosjekteier:
Kristin Jacobsen, krijac@arkivverket.no