ENG
Kongsberg-Vaapenfabrikks-arkiv

Kongsberg våpenfabrikks arkiv 1824-1987

Kongsberg Våpenfabrikk ble opprettet i 1814. Fabrikken var Norges eneste våpenfabrikk og trolig landets eldste mekaniske bedrift.

Kongsberg-Vaapenfabrikk2
Patentbrev 1875

Fabrikken var et av flere tiltak for å bøte på den store arbeidsledigheten som oppsto i Kongsberg i årene etter den midlertidige nedleggelsen av sølvverket i 1805. Den teknologiske kompetansen som var etablert på Kongsberg gjennom sølvverket gjorde det også naturlig at fabrikken ble lagt til byen. De første årene var fabrikken underlagt byens jernverk, men ble skilt ut som selvstendig virksomhet i 1824.

Fabrikken var i kontinuerlig drift i over 170 år, inntil en akutt likviditetskrise førte til at Industridepartementet i mai 1987 gikk inn for at Kongsberg Våpenfabrikk skulle legges under akkord. Akkorden ble avsluttet i desember 1996. 

Kongsberg våpenfabrikks arkiv utgjør ca. 150 hyllemeter og dokumenterer fabrikkens drift fra den ble skilt ut fra jernverket i 1824 og fram til 1987, da den ble lagt under tvungen akkord. Arkivet fra tiden fabrikken ble drevet under akkord er skilt ut og utgjør om lag 50 hyllemeter. 

Kongsberg-vaapenfabrikk

Tegning 1875

Det er særlig den administrative delen av fabrikkens historie som er dokumentert. Gjennom et omfattende materiale fra styret, direktøren og de ulike avdelingene dokumenterer arkivet en unik norsk teknologihistorie, både gjennom produksjon av de enkelte våpentyper og gjennom den langsiktige utviklingen fra enkle håndvåpen til høyteknologiske rakettsystemer. Våpenproduksjonen ga fabrikken et omfattende internasjonalt kontaktnettverk, noe som også gjenspeiles i arkivmaterialet.