ENG
Grunnleieboeker-for-Bergen

Grunnleiebøker fra Bergen 1686-1854

Grunnleiebøkene er de eneste kjente av sin type for sin tid og har stor betydning for forståelse av tomtestruktur i det historiske Bergen. Protokollene er en viktig kilde til historisk utvikling av byen.

Bergen var lenge en «tysk» by, og eiendomsregistreringen i byen ble på 1500-tallet bygd på tyske forbilder. De eldste grunnmålingene fra slutten av 1500-tallet angir tomtenes plassering og størrelse. Grunnleiebøkene består av seks protokoller, og viser hvilke eiendommer som var i privat eie og hvilke som lå til offentlige institusjoner. Byens huseiere betalte en tomteavgift eller grunnleie til grunneieren. Grunnleien for byens og kongens eiendommer i Bergen ble etter hvert lagt til byens Tukt- og manufakturhus som en del av deres finansiering. Den eldste bevarte protokollen fra årene 1686-1696 ble brukt til innbetalinger av leier for denne perioden.

Grunnleieboeker-for-Bergen

Protokollene oppbevares i Statsarkivet i Bergen og Bergen byarkiv.

Les mer om strøk- og hushistorie i Bergen i dokumentet nedenfor som kan lastes ned.