Næringslivet

Eit næringsliv som fungerer godt er grunnleggjande for samfunnet. Okkupasjonen førte med seg store utfordringar og omveltingar. Nærings- og arbeidslivet i krigstida kom til å arte seg heilt annleis enn både i tida før og tida etter.

Nærings- og arbeidslivet i krigstida
Nærings- og arbeidslivet i krigstida
Etter 9. april frykta både fagfolk og folk flest ei alvorleg økonomisk krise.
Tyske anlegg og tyskararbeid
Tyske anlegg og tyskararbeid
Tyskarane stod for eit storstilt byggje- og anleggsarbeid gjennom heile okkupasjonstida.
Okkupanten og norsk næringsliv
Okkupanten og norsk næringsliv
I ein okkupert stat vil næringslivet stå overfor eit val i forhold til okkupanten. Anten underordne seg og samarbeide, eller motarbeide okkupanten sine interesser.
Lettmetallindustrien
Lettmetallindustrien
Tyskarane hadde enorme planar for utbygging av lettmetallindustrien og vasskrafta i Noreg.
Bankvesen, kroner og ”Reichskreditkassenscheine”
Bankvesen, kroner og ”Reichskreditkassenscheine”
Under krigen fanst det to Noregs Bank, ein med hovudsete i Oslo, og ein annan med hovudsete i London.
Utanrikshandel og forsyningar
Utanrikshandel og forsyningar
Etter den tyske invasjonen blei Noreg avskore frå mange import- og eksportmarknader, inkludert den viktigaste handelspartnaren sin Storbritannia.
Sysselsetting og arbeidsformidling
Sysselsetting og arbeidsformidling
I mellomkrigstida hadde det vore periodar med svært stor arbeidsløyse, og etter 9.april frykta mange at dette ville gjenta seg – kanskje i eit enda større omfang.
Arbeidstenesta (AT)
Arbeidstenesta (AT)
Sommaren 1940 blei det oppretta ei frivillig arbeidsteneste i regi av Administrasjonsrådet. Arbeidstenesta blei seinare overteken av NS og blei nå obligatorisk.